Przetargi.pl
Dostawa zestawów laryngologicznych, aparatów do pompy LC 5000, zestawów do pomp Kangaroo, czujników przepływu Spirolog, jałowych pojemników do pobierania wydzieliny oskrzelowej, czujników do pomiaru saturacji, akcesoriów endoskopowych, zestawów do gastrostomii przeskórnej na okres 12 miesięcy.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5841110 , fax. 022 5841109
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
  ul. Czerniakowska 231 231
  00-416 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5841110, fax. 022 5841109
  REGON: 00029088300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-orlowskiego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów laryngologicznych, aparatów do pompy LC 5000, zestawów do pomp Kangaroo, czujników przepływu Spirolog, jałowych pojemników do pobierania wydzieliny oskrzelowej, czujników do pomiaru saturacji, akcesoriów endoskopowych, zestawów do gastrostomii przeskórnej na okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów laryngologicznych, aparatów do pompy LC 5000, zestawów do pomp Kangaroo, czujników przepływu Spirolog, jałowych pojemników do pobierania wydzieliny oskrzelowej, czujników do pomiaru saturacji, akcesoriów endoskopowych, zestawów do gastrostomii przeskórnej na okres 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-orlowskiego.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach