Przetargi.pl
Remont budynku nr 10 zlokalizowanego naterenie jednostki wojskowej w Skwierzyni

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 10 zlokalizowanego naterenie jednostki wojskowej w Skwierzyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Skwierzynie. Zakresy robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje między innymi: a)Roboty budowlane 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe: •demontaż futryn i skrzydeł drzwi, •rozbiórka przegród murowanych w sanitariatach, •demontaż osłon ścian z materiałów drewnopochodnych, •demontaż podłóg drewnianych, wykładzin pcv, •demontaż okładzin ściennych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych, •skucie posadzek w pomieszczeniach pod nowe sanitariaty, •wykucie otworów drzwiowych, •rozbiórka parapetów na II piętrze, •skucie odparzonych tynków, •demontaż okien II piętra, •demontaż instalacji elektrycznej, •demontaż instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, •wywóz i utylizacja śmieci, gruzu, 2)Roboty budowlane: •zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, •montaż przegród murowanych, •montaż przegród budowlanych z płyt G-K na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarnych, •montaż sufitów: podwieszonych z płyt G-K monolitycznych oraz kasetonowych, •klejenie płyt G-K wodoodpornych w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach, •wykonanie lamperii olejnej oraz z tynku żywicznego w korytarzach, •montaż drzwi aluminiowych z samozamykaczem w pomieszczeniach łazienek, •montaż drzwi ppoż. •montaż okien z PCV, •montaż nawietrzaków okiennych, •montaż futryn i drzwi, •wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami emulsyjnymi w korytarzu, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi, •wykonanie posadzek w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, •ułożenie okładziny podłogowej z płytek 60x30cm w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •ułożenie płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2m w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •wykonanie izolacji z folii w płynie na podłogach i ścianach pomieszczeń sanitarnych, •montaż luster, •wiercenie otworów w stropodachu dla otworów wentylacyjnych, montaż przewodów wentylacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów, •montaż przegród sanitarnych wodoodpornych w łaźni i przegród w toaletach, •montaż barierek schodów i zejścia do piwnicy z rur ze stali nierdzewnej, •czyszczenie okładzin podłogowych na korytarzach, 3)Roboty montażowe sanitarne: wg osobnego opracowania: •montaż instalacji centralnego ogrzewania, •montaż instalacji wod.-kan., •montaż instalacji ppoż., •montaż przyłącza wodociągowego, •montaż wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach sanitarnych 4)Roboty montażowe elektryczne: wg osobnego opracowania •montaż złącza kablowego wolnostojącego z pomiarem, •montaż rozdzielni głównej i podrozdzielni, •montaż instalacji elektrycznej gniazd, •montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, •montaż przycisków ppoż., •montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego, 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 70.000,00 zł. 2.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: -pieniądza, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 t.j.) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000,Tytułem: wadium Spr nr 13/PN/WEN/2019. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. 5.W przypadku złożenia wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kancelarii Zamawiającego, w pok. nr 104-105. 6.Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien oryginał dowodu wniesienia wadium umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. UWAGA! W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt. 16 okoliczności. 7.Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie ważności wadium. 8.Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9.Oferta, która przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 10.Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich np. za pośrednictwem banku. 11. W przypadku, gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta. 12.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. 13.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 18.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach