Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego Wałkowa 5 wraz z budynkiem gospodarczym

Nadleśnictwo Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3809301, 302, 303 , fax. 071 3840344
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Milicz
  ul. Trzebnicka 18 18
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3809301, 302, 303, fax. 071 3840344
  REGON: 93102402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego Wałkowa 5 wraz z budynkiem gospodarczym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego Wałkowa 5 wraz z budynkiem gospodarczym, wg. dokumentacji technicznej. Wielkość zamówienia - poniżej 5 000 000,00 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 ust.4 ustawy) w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w formie inna niż pieniężna, z treści dołączonych dokumentów powinna wynikać co najmniej kwota zabezpieczenia (co najmniej żądana przez Zamawiającego), warunki wypłaty, określenie zleceniodawcy, beneficjenta - Zamawiającego i gwaranta. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Nr 58 9582 0000 2000 0000 1270 0002 BS Milicz z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: przetarg nieograniczony Remont budynku mieszkalnego Wałkowa 5 wraz z budynkiem gospodarczym Wskazane jest, aby kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 05.08.2015 r. do godz. 9- tej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach