Przetargi.pl
Remont budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 835 017 , fax. 683 835 122
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 835 017, fax. 683 835 122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji „Remont budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych”, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 7, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Zadanie dotyczy remontu części zabytkowego kościoła w Krośnie Odrzańskim. Kościół wraz z otoczeniem ujęty jest w rejestrze zabytków pod nr L-524/A wpisem z dnia 12.04.1961 r. Wszystkie prace należy wykonać wg wytycznych konserwatora zabytków oraz programu prac konserwatorskich. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiOR i odpowiednimi przepisami prawa. Wykonawca przeprowadzi roboty budowlane w sposób wolny od wad i usterek. Opisane w dokumentacji projektowej zadania w zakresie wykonania przeniesienia płyt epitafialnych z elewacji budynku do wnętrza, nie są objęte niniejszym postępowaniem. Zadanie to zostanie wykonane równolegle, zakłada się, że płyty zostaną przeniesione jeszcze przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy. Dopuszczalne będzie niewielkie (trwające nie dłużej niż 3 tygodnie) zazębienie się prac z pracami objętymi przedmiotem zamówienia, co wykonawca składając ofertę akceptuje. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt. Prace przygotowawcze: Prace przygotowawcze obejmują: a) Przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych i uzupełniających koniecznych do wykonania zadania, w tym wykonanie prac inwentaryzacyjnych celem uszczegółowienia zakresu i oznaczenia w terenie miejsca wykonania prac. b) Wykonanie programu prac związanych z wykonaniem przeniesienia 8 sztuk płyt epitafialnych z elewacji budynku do wnętrza budynku Kościoła, co będzie przedmiotem oddzielnego opracowania w efekcie czego należ uzyskać stosowną decyzję Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze na przeprowadzenie tych prac. c) Wykonaniem zabezpieczenia wewnątrz budynku elementów wystroju w szczególności: obrazów, ławek, elementów wystroju wnętrza; ołtarzy, drogi krzyżowej, głośników i lamp i żyrandoli itp. d) Ustawieniem rusztowań wewnątrz i na zewnętrz. e) Usunięciem tynków ich odbiciem wewnątrz i na zewnątrz. f) Oczyszczeniem ścian po mechanicznym usunięciu tynków wewnątrz i na zewnątrz, odkurzeniem –oczyszczeniem tynków z pozostałości po skuciu tynku, przetarcie tynków. g) Osuszeniem zawilgoconych fragmentów ścian, objętych zakresem prac. h) Sprawdzenie wilgotności tynków przed rozpoczęciem prac związanych z odtworzeniem tynków. Zagruntowanie ścian. i) Wykonanie próbnych odcinków, miejsc sprawdzenia faktur i próbnej kolorystyki przed wykonaniem prac podstawowych, w szczególności : - próbnej iniekcji, - próbnym wykonaniem tynku wewnętrznego i zewnętrznego - próbnej kolorystyki tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Opis głównych prac: a. Wykonanie izolacji poziomej 8 sztuk kolumn poprzez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej. Ilość: 32,0m2 Proponowane rozwiązanie - proponowane technologie wykonania: Do wykonania przepony iniekcyjnej ciśnieniowej należy zastosować materiały i technologię firm uznanych na światowym rynku renowacji budowli firm równoważnych pod względem jakościowym, skuteczności i cenowym. Do przeprowadzenia usunięcia zawilgocenia ścian kościoła poprzez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej proponuje się zastosowanie produktów uznanych firm i proponowanych przez nie sprawdzonych technologii. Wybór materiałów i technologii określonej firmy zależy od propozycji techniczno-ekonomicznych zaproponowanych przez wyłonionego trybie przetargu Wykonawcę robót. Zamawiający wymaga żeby realizacja prac iniekcyjnych odbywała się pod ciągłym nadzorem służb technicznych i technologicznych, przy udziale przedstawiciela doradcy przyjętej technologii realizacji. Jednym z podstawowych aspektów skutecznej realizacji tego elementu jest ścisłe wykonanie zabiegu iniekcyjnego zgodnie z kartą technologiczną producenta zaoferowanego materiału, sprawdzając przewidywane zużycie środka do wykonania iniekcji. Lokalizacja i sposób wykonania przepony poziomej w filarach/kolumnach - 8 szt.: Przeponę należy wykonać na 8 (ośmiu) filarach/kolumnach wewnątrz budynku – jak na Rys. nr 3 i Rys. nr 9 Projektu budowlanego ponad cokołami kolumn/filarów nawy głównej. W rejonie planowanej iniekcji odkuć tynk aby zaplanować wykonanie iniekcji w spoinie poziomej. Przeponę należy wykonać wiercąc otwory iniekcyjne o średnicy np. ok. fi 12 mm w rozstawie ok. 10,0 cm z obu stron filarów/kolumn, w taki sposób aby wewnątrz ściany spotkały się przemiennie na jej długości najlepiej gdyby przecinały (zachodziły na siebie) na długości ok. 10,0 cm oraz żeby otwory wiercone zarówno z jednej, jak i z drugiej strony filara/kolumny przechodziły przynajmniej na ok. 10,0 cm przez podłużną teoretyczną oś ściany. Otwory należy wiercić na wysokości do ok. 20,0 cm ponad poziomem posadzki, ponad istniejącym na cokołem z płytek ceramicznych, skośnie ku dołowi pod kątem nie większym niż 30°, w jednym rzędzie, w odstępach co ok. 10,0 cm jeden od drugiego, najlepiej jeśli uda się ją wykonać w spoinie poziomej. Po przewierceniu otworów należy je oczyścić przy pomocy sprężarki wdmuchując pod ciśnieniem ciepłe powietrze, wdmuchując resztki brudu i kurzu, lub otwory odsysać powietrzem / sprężarką. W przypadku cokołów podpierających kolumny/filary nawy głównej wiercenie otworów iniekcyjnych należy wykonać, w zależności od sprzętu jakim będzie dysponować firma wykonawcza, albo z dwóch przeciwległych, albo z czterech stron. Cokoły filarów/kolumn mają wymiar 200 x 200 cm. Otwory proponuje się wiercić nieco powyżej dekoracyjnego cokolika wykonanego z płytek ceramicznych, pozostawiając cokół. Sposób wykonania technologii przepony poziomej (kolumny/filary - 8 szt.) : Dla rozmieszczenia wysokości wierconych otworów należy dokonać niewielkiego odkucia tynku w celu zlokalizowania spoiny poziomej, aby w jej miejscu dokonać lokalizacji wierceń, odległość wierconych otworów nie większa niż 10,0 -:- 12,0 cm średnica otworów ok. 12 mm. Dane te mogą się nieco różnić od ostatecznie przyjętej technologii wykonania izolacji poziomej i przyjętej technologii wykonania, lecz w zgodności z kartą techniczną zastosowanego produktu. Ostatecznie średnice otworów jak i rozstaw otworów dostosowane muszą być do karty technologicznej zastosowanego środka przewidzianego do zastosowania. W analizowanym obiekcie barierę przeciwwilgociową poziomą proponuje się wykonać przez zatłoczenie do wykonanych otworów preparatu o nazwie w zależności od zaproponowanej technologii i wyboru firmy np. w technologii Weber jako zestaw: krem iniekcyjny 946, zaprawa 942, szpachlówka 933. Przed przystąpieniem do aplikacji ciśnieniowej preparatu (dotyczy to wszystkich środków iniekcyjnych), otwory powinny być odpylone np. przez nadmuch powietrza. Nie wolno w tym celu stosować wody, aby nie zwiększać zawilgocenia muru. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta wybranej technologii i systemu. Proponuje się aby zgodnie z zaleceniami producenta po wykonaniu poziomej iniekcji zatłoczenie wywierconych otworów wykonać w stosownym odstępie czasu aby nastąpił pewien wymagany okres związania przepony np. ok. 4 tygodnie dla kremu Weber 946(lub równoważną),, po czym należy otwory wypełnić zaprawą np. Weber 942 (lub równoważną), w dalszej kolejności uzupełnić brak tynku szpachlówką np. Weber 933 (lub równoważną). Zalecany okres odstępu czasu między iniekcją a zatłoczeniem otworów winien być ściśle związany z wymaganiami zapisanymi w karcie technologicznej zastosowanych materiałów i wynosić może kilka dni a nawet kilkanaście tygodni w zależności od zastosowanego materiału. Temperatura powietrza i podłoża muru w czasie wykonywania tych prac nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Ilość zużytego materiału należy ustalić przez tzw. próbną iniekcję. Po wyschnięciu wtłoczonego preparatu w zależności od warunków wysychania- otwory wypełnić materiałem w przyjętej technologii dopiero po osiągnięciu przez wykonaną przeponę tzw. wilgotności równowagowej . Kolejnym etapem winno być wykonanie uzupełnienia ubytków tynków i przeprowadzenie prac malarskich. b. Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych poprzez zastosowanie folii kubełkowej i bentomaty. Obmiar folii kubełkowej wynosi ok.: 688,0 m2. Obmiar bentomaty wynosi ok.: 302,0 m x 1,0 m =302,0m2 Zaleca się wykonanie izolacji przy pomocy folii kubełkowej na pasie bentomaty możliwie wokół całego obiektu. Lokalizację folii kubełkowej i bentomaty przedstawiono na Rysunkach 2, 4 i 5 (Projektu budowlanego) . Kolejność wykonania prac: - wykonanie wykopu poniżej ostatniej fasety , t.j. ok. 1.8-2,0 poniżej poziomu terenu, - wykop ze zukosowanymi ścianami wykopu - dno wykopu o szerokości ok., 0,6 m, - oczyszczenie ścian z drobnych resztek gruntu-szczotki, sprzęt ręczny, np. karcher sprężone powietrze, bez użycia wody, - wykonanie uzupełnień cegieł – przyjęto powierzchnię ok.5,0 m2 na gł ok. 12,5 cm, - uzupełnienie drobnych ubytków w murze do gł 5,0 cm – przyjęto 15,0 m2, - wykonanie złagodzenia fasety o szerokości ok. 50cm i o szerokości 17 cm na ścianie ołtarza bocznego od strony północnej i południowej, - wykonanie obrzutki wyrównującej na ścianie odkrytej z tynku o wysokiej przepuszczalności np. z katalogu Remers Grundiermӧrtel lub równoważnego –na całej powierzchni ścian pod ułożenie folii kubełkowej, - wyprofilowanie w wykopie gruntu ze spadkiem od budynku przy ścianie fundamentowej na ½ szerokość dna t.j. ok. 30,0 -:- 40 cm, - ułożenie bentomaty –pasa szerokości ok.1,0 m na gruncie z jej przymocowaniem do ściany zewnętrznej budynku, - ułożenie warstwy folii kubełkowej w wykopie ze sadkiem na zewnątrz i przymocowanie tego pasa folii do ściany budynku na wysokości ok.0,5 -:- 1,0 m – mocowanie systemowe, następnie nałożenie drugiej warstwy folii kubełkowej i przymocowanie jej do ściany budynku. Alternatywnym rozwiązaniem będzie ułożenie folii kubełkowej bez łączenia od dołu wykopu do góry w taki sposób aby pas kolejnej folii zachodził ok. 15,0 cm na pas poprzedni. Tak duży zakład folii 15,0 cm spowoduje wykonanie skutecznej ciągłości izolacji. Górna krawędź folii kubełkowej winna zostać ułożona ok. 10 cm poniżej planowanej rzędnej opaski wokół budynku. Górna krawędź folii kubełkowej winna zostać zabezpieczona od góry małą obróbką systemową mocowaną do ściany budynku kołkami i korkiem uszczelniającym systemowym. Zabezpieczenie to musi posiadać otwory umożliwiające odparowywanie wilgoci z pod kubełków. Folię układać kubełkami do ściany. Tak ułożona folia umożliwi „oddychanie” ściany i zabezpieczający ją przed dostaniem się wody spływającej po ścianie w strefę połączenia folia kubełkowa – ściana budynku. Szczegóły połączenia przedstawiają Rysunki 4 i 5 . W dalszej kolejności winien zostać wykonany wykopie drenaż. Ostatnią czynnością winno być zasypanie wykopu zagęszczonymi warstwami nie więcej niż co 30,0 cm, uważając na nie uszkodzenie folii kubełkowej, szczególnie przy wykonywaniu drenażu i pierwszej warstwy na dnie wykopu. Zasypywany grunt może być zagęszczany mechanicznie lekkim sprzętem ręcznym, lub lekkim mechanicznym, zagęszczarka płytowa . Izolacja pionowa z folii kubełkowej na pasie bentomaty. Obmiar folii kubełkowej wynosi: 688,0 m2. Z czego: - nawy boczne: 134,0 m2 (pas szerokości 2,6 m i długości ok. 51.2 m ), - pozostałe ściany: 554,0 m2 ( pas szer. 3,2 m i długość 173,1 m) . Wykopy wykonane będą w ramach oddzielnego przedsięwzięcia równolegle a polegających na pracach przygotowawczych do wykonania drenażu: ilość prac ziemnych niezbędna dla wykonania wykopów pod wykonanie izolacji pionowej wynosi : 560,0 m. Obmiar bentomaty wynosi: 302,0 m x 1,0 m =302,0m2 Sposób układania bentomaty i folii kubełkowej ze spadkiem na zewnątrz. Mocowanie folii powyżej poziomu terenu ok. 10,0 cm, sposób mocowania folii kubełkowej oraz ułożenie bentomaty należy ostatecznie uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. d. Wykonać renowację części tynków wewnętrznych i całość zewnętrznych. Renowacja tynków wewnętrznych: Dokonać pomiaru wilgotności tynków -Decyzja Konserwatorska z 13.04.2017 r. LWKZ ZN.5142,22.2017 [mKOdrz] powiadamiając Nadzór Konserwatorski i Inwestorski. Wykonać zabezpieczenie elementów wewnątrz obiektu, zabezpieczyć przed zabrudzeniem , uszkodzeniem jak w części ogólnej w szczególności: okna, drzwi, ołtarze, obrazy, figury, wyposażenie, ławki, głośniki, żyrandole, droga krzyżowa, ambona, inne. a. skucie mechaniczne zniszczonych tynków (odkucie poprzez młotkowanie, szczotki druciane, szlifierki mechaniczne) : - kruchty środkowej – głównej: tynków w całości ściany (z wyłączeniem części sufitu ): Ok.: 102,0 m2 - wejścia lewego (północna kruchta) w całości wraz z sufitem na poziomie chóru: ok.: 150,00 m2 - wejścia prawego (południowa kruchta) w całości wraz z sufitem na poziomie chóru: Ok. : 150,00 m2 - ściany filarów/kolumn nawy głównej 8 sztuk do wysokości 4,0 m, obwód filarów 4,52 m podstawa 2,0x2,0 m: * skucia tynków:8 szt. ok.: 170,0 m2 * malowanie: 8 szt. ok.: 390,0 m2 Łączna ilość wymienianych i malowanych tynków wewnętrznych wynosi: ok. 792,00 m2. W dalszej kolejności należy wykonać oczyszczenie mechaniczne ścian z resztek po mechanicznym usunięciu tynków poprzez: - oczyszczenie mechaniczne szczotki, lub wydmuchanie ew. odsysanie resztek poprzez urządzenia typu odkurzacze, sprężarki, ostatecznie przetarcie szmatką. Po wykonaniu oczyszczenia należy wykonać osuszenie murów poprze nadmuch gorącego powietrza (nagrzewnica, dmuchawy elektryczne) tak, aby wilgotność ścian spełniała wymagania technologiczne tynków renowacyjnych przewidzianych do zastosowania. b. wypełnienie spoin i wyrównanie powierzchni - przyjęto 10% - 79,2 m2. c. neutralizacja soli: 150 x 1.2 (wsp.) = 204,0 m2 d. impregnacja ścian przed nałożeniem tynku renowacyjnego: 792,00 m2 Wykonanie tynku renowacyjnego wewnątrz: np. f. Remers Dekorputz I. (lub równoważny). e. wykonanie pierwszej warstwy tynku renowacyjnego ok. 572,00 m2 f. wykonanie drugiej warstwy tynku renowacyjnego: 572,00 m2 g. wykonanie połączenia tynku nowego i tynków nie naruszanych (filary): przyjęto - 10%-= 17,0 m2 h. wykonanie impregnacji gruntowania ściany i sufity (kruchty i wejścia lewego (kruchty północnej) i prawego (kruchty południowej) ) oraz filarów - gruntowanie przed malowaniem ok. 792,0 m2 . Wykonanie robót malarskich: np. f. Remers Innenmatt LF (lub równoważny). i. malowanie farbą wysoce przepuszczalną podwójnie: farba podkładowa: 792,0 m2 , malowanie farbą nawierzchniową podwójnie : 792,0 m2 . Kolor ścian zielony ciemniejszy nr 275 B (faktura – tynk gładki), Kolor filarów/kolumn zieleń jaśniejsza nr 275 C (faktura tynku – tynk gładki). Cokół na ścianach wewnątrz mozaika odtworzenie (faktura – tynk gładki) - analogia filary przy Ołtarzu Głównym. Ościeża okienne białe (faktura – tynk gładki). Prace przy filarach wykonać z rusztowań do 15,0 m . Zarówno faktura jak i kolorystyka winna zostać przyjęta przez Nadzór Konserwatorski na podstawowe próby faktury i koloru przed wykonaniem prac. c) Renowacja tynków zewnętrznych: Ustawić rusztowania zewnętrzne, zabezpieczyć wejścia do obiektu, dokonać odbioru ustawionych rusztowań. Dokonać pomiaru wilgotności tynków - Decyzja Konserwatorska z 13.04.2017r LWKZ ZN.5142,22.2017 [mKOdrz] powiadamiając Nadzór Konserwatorski i Inwestorski: Wykonać zabezpieczenie elementów wewnątrz obiektu, zabezpieczyć przed zabrudzeniem, uszkodzeniem jak w części ogólnej w szczególności: okna, drzwi, skrzynki elektrotechniczne, wejścia, inne. Przystąpić do wykonywania prac remontowych tynków . a. skucie zniszczonych tynków: - ściany elewacji zachodniej (dolna część wieży i przybudówki ) ok.: 114,5 m2 - ściany elewacji południowej: ok. 187,0 m2 - ściany elewacji północnej: ok. 120,0 m2 - ściany elewacji wschodniej: ok. 87,5 m2 Łączna ilość wymienianych tynków zewnętrznych wynosi: ok. 509,0 m2 W dalszej kolejności należy wykonać oczyszczenie mechaniczne ścian z resztek po mechanicznym usunięciu tynków poprzez: - oczyszczenie mechaniczne szczotki, lub wydmuchanie ew. odsysanie resztek poprzez urządzenia typu odkurzacze, sprężarki, ostatecznie przetarcie szmatką. Po wykonaniu oczyszczenia należy wykonać osuszenie murów poprze nadmuch gorącego powietrza (nagrzewnica, dmuchawy elektryczne) tak aby wilgotność ścian spełniała wymagania technologiczne tynków renowacyjnych przewidzianych do zastosowania. - wypełnienie spoin i wyrównanie powierzchni - przyjęto 10% - 51,0 m2 - impregnacja ścian (przed założeniem tynku renowacyjnego ): 509,0 m2 - neutralizacja soli: 509,0 m2 x 1.2 (przyjęto pow. większą o 20% ) = 610,8 m2 - wykonanie pierwszej warstwy tynku renowacyjnego : 509,0 m2 - wykonanie drugiej warstwy tynku renowacyjnego: 509,0 m2 - wykonanie połączenia tynku nowego i tynków nie naruszanych: przyjęto 10% - 51,0m2 - wykonanie impregnacji ściany –gruntowanie przed malowaniem: całość ścian. Informacja o rusztowaniach (ilości prac i do jakiej wysokości) orientacyjnie: - Elewacja zachodnia (w tym cała wieża z jej wszystkimi ścianami ): 603,0 m2 ( rusztowanie do 30,0 m), - Elewacja południowa (pod okap z gzymsami i ościeżami): 92,8 m x 15,0 m = 1392,0 m2 ( rusztowanie do 15,0 m), - Elewacja północna (pod okap z gzymsami i ościeżami): 1392,0 m2 (rusztowanie do 15,0 m), - Elewacja wschodnia (pod okap z gzymsami i ościeżami): [25,4 m + 1,3 m x 8] x 15,0 m = 537,0 m2 (rusztowanie do 15,0 m) . Łącznie powierzchnia tynków zewnętrznych do malowania: 3.925,0 m2 Malowanie farbą wysoce przepuszczalną podwójnie: farba podkładowa i malowanie farbą nawierzchniową podwójnie: 3.925,0 m2. Kolor tynków zasadniczych i gzymsów biały: nr 100A (faktura tynku – tynk gładki). Cokół w kolorze nr 100D (biel nieco ciemniejsza – faktura – tynk gładki). Materiały i rozwiązania technologiczne: Proponowana technologia usunięcia przyczyn i objawów korozji chemicznej: Neutralizacja soli: /opis/ np. f. Remers Klinkerreiniger AC: (lub równoważny). Do wykonania wypraw tynkarskich osuszających wilgotne i zasolone mury i likwidujących objawy wysoleń szczególnie zalecane są dyfuzyjne tynki renowacyjne. Przed założeniem takich tynków należy wykonać neutralizację szkodliwych soli budowlanych zawartych w murze. W tym celu trzeba skuć wszystkie tynki z widocznymi uszkodzeniami spowodowanymi korozją chemiczną i biologiczną wraz z pasem tynku zdrowego na odległość do 80÷100cm. Odsłonięty mur należy oczyścić z ziaren słabych i zwietrzałych oraz pyłów na przykład przez szczotkowanie. Należy także usunąć starą zaprawę ze spoin na głębokość do 2÷3cm przez dłutowanie, a cały mur powierzchniowo przesuszyć np. przy użyciu wytwornic gorącego powietrza. Uwaga: W pracach nie stosować wody pod ciśnieniem, aby nie doprowadzić do podwyższenia wilgotności muru. Oczyszczony jak wyżej mur należy nasycić preparatem impregnującym przez 2-krotne smarowanie pędzlem (średni stopień zasolenia siarczanami i chlorkami). Preparat ten przekształca sole rozpuszczalne zawarte w murze, w sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne i jednocześnie pełni funkcje środka odgrzybieniowego. Sole, które ewentualnie po tym zabiegu wykrystalizują na powierzchni muru, usunąć „na sucho”. Usunięcie korozji biologicznej ścian zewnętrznych: 50,0 m2 Np. f. Remers Grűnbelag - Entferner (lub równoważny). W niektórych strefach po zewnętrznej stronie ścian kościoła, zwłaszcza po jego północno-wschodniej i północnej stronie, występują kolonie glonów – Zdjęcie nr 2 (Projekt budowlany) . Należy zaproponować ich usunięcie przez zastosowanie odpowiedniego preparatu. Przyjęto, że takiemu zabiegowi należy poddać ok. 50,0 m2 ściany zewnętrznej. Technologia wykonania tynków renowacyjnych: Odkucie tynku zniszczonego: Zniszczone tynki należy skuć np. przy pomocy młotkowania lub sprzętem ręcznym elektrycznym, w dalszej kolejności należy oczyścić ściany z resztek luźnego tynku pozostającego na ścianach poprzez szczotkowanie lub sprzętem mechanicznym takim jak odkurzacze lub nadmuch sprężonym powietrzem, najlepiej bez użycia wody ew. z niewielką ilością środków biodegradowalnych do mycia. Uwaga: /Osuszenie zawilgoconej ściany/: Koniecznym zabiegiem poprzedzającym wykonanie odtworzenia tynków jest osuszenie powierzchni ścian i sufitów poprzez nadmuch strumieniem ciepłego-gorącego powietrza, proces ten należy wykonać bezpośrednio po odkuciu i usunięciu resztek drobnych zabrudzeń tynku z kurzu i grudek nie związanego tynku w miejscu odkuć zniszczonych tynków. Dla ich wykonania należy przygotować stosowne nagrzewnice strumieniowe, które pod ciśnieniem rozgrzanego gorącego powietrza będą nagrzewały ściany co spowoduje szybsze odparowanie wilgoci ze ścian. Ważnym etapem prac przygotowawczych prowadzących do osuszenia ścian jest możliwość nawet naturalnego wyschnięcia choć przez krótki okres jednego – dwóch miesięcy. O ile prace będą wykonywane w okresie letnim i będą sprzyjające okoliczności polegające na wystąpieniu w okresie realizacji prac wysokich temperatur. Impregnacja ścian i warstwa podkładowa do podłoża pod tynk renowacyjny: - impregnat gruntujący ściany: np. f. Remers Imprägnuerung BFA (lub równoważny). Przeprowadzić impregnację ścian w/w środkiem bezbarwnym należy przeprowadzić po usunięciu zniszczonego i uszkodzonego tynku, oczyszczeniu ścian nadmuchem ciepłego powierza pod ciśnieniem –przy użyciu agregatu ciśnieniowego. Wykonanie tynku renowacyjnego: zewnątrz: np. f. Remres: Wärme-Dämmputz (lub równoważny). Nałożenie tynku renowacyjnego warstwą o grubości łącznej ok. 3 cm. Grubość warstwy wynika z wielkości zasolenia muru i taka jest przewidziana przy zasoleniu w stopniu średnim do wysokiego. Tynk renowacyjny można tutaj nałożyć w dwóch warstwach, przy czym drugą warstwę należy nakładać po związaniu i przeschnięciu pierwszej. Wyrównanie i wygładzenie powierzchni tynku renowacyjnego oraz wypracowanie jego połączeń (styku) z pozostawionym tynkiem „starym”, należy wykonać przy użyciu szpachli wyrównującej (grubość ok. 2 cm). Należy metodą prób dokonać wyrównania faktury i płaszczyzny tynków. Gruntowanie pod roboty malarskie: np. f. Remers: Tiefengrund (lub równoważny). Po wyschnięciu warstw opisanych powyżej, powierzchnię tynku renowacyjnego można pokryć preparatem gruntującym w zależności od przyjętej technologii malowania i następnie wymalować farbą o dużym współczynniku paro przepuszczalności, według opisu poniżej. Wykonanie robót malarskich zewnątrz : np. f. Remers : Elastoflex-fassadenfarbe(lub równoważny). Po wykonaniu tynku należy przeprowadzić dwukrotne malowanie farbą do odpowiednio do wymalowania zewnętrznych i wewnętrznych. Należy przestrzegać zaleceń wynikających z kart producenta. Stosować środki, które nie utraciły swojej ważności. Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do podanych wyżej. Zaleca się stosowanie środków jednego producenta, aby pod ew. nadzorem technicznym skomponować zestaw środków do gruntowania, tynku i farb. Kolorystyka wg opisów zawartych w opracowaniu. Na zewnątrz i wewnątrz stosować farby wysokiej klasy paro przepuszczalne , odporne na działanie warunków atmosferycznych, oraz grzybów i pleśni. Należy ostatecznie zastosować farby spełniające warunki normy EN –ISO 7783-2, dla produktów których współczynnik SD <0.14 – t.j. produktów I klasy wg tej normy – są to powłoki przepuszczalne dla pary wodnej . d. Wykonanie naprawy zniszczonych koszy rynnowych – 4 szt. Przyjęto kosze 40 x 40 x 40 cm – 4 szt. Prace wykonać wg uzgodnień z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace mają charakter odtworzeniowy. Zakres prac: naprawa, lutowanie, wymiana połączeń i elementów uszkodzonych, odtworzenie kształtu i wyglądu koszy. Łączna ilość blachy miedzianej: 10,0 m2 blacha gr. 0. 7 mm. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w okresie końcowym wykonywania inwestycji na teren budowy wejdzie ekipa remontująca wieżę kościoła, na co wykonawca składając ofertę wyraża zgodę i zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, bez uszczerbku dla uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym (kościół). Harmonogram prac (ze wskazaniem planowanych godzin pracy) podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na prowadzenie robót lub innej aktywności o dużym natężeniu hałasu lub emisji pyłów i zanieczyszczeń w czasie gdy w obiekcie będą odbywały się wydarzenia związane z kultem (msze, nabożeństwa etc). Występujące w dokumentacji towarowej znaki towarowe i inne określenia znamionujące konkretny produkty należy rozumieć jako przykładowe i ich zastosowanie odnosić do celu projektu, jakim jest przedmiotowe zamierzenie budowlane. Na etapie wykonawstwa wbudowywane materiały będą podlegały kontroli inspektora nadzoru, kontroli nadzoru konserwatorskiego pod kątem możliwości ich zastosowania w obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 z dopiskiem „Wpłata wadium – osuszenie kościoła. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach