Przetargi.pl
"Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego"

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 835 017 , fax. 683 835 122
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 835 017, fax. 683 835 122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń na terenie gminy Krosno Odrzańskie tj: a) Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 6 d; b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21; c) Plac zabaw w m. Łochowice; d) Plac zabaw w m. Czarnowo; e) Plac zabawa w m. Wężyska, f) Plac zabaw w m. Stary Raduszec g) Plac zabaw w m. Brzózka; h) Plac zabawa w m. Szklarka Radnicka; i) Plac zabawa w m. Retno. Zamówienie zostało podzielone na cztery części. a) Część 1 – wyposażenie placów zabaw w nw. elementy: Domek zabawowy ze zjeżdżalnią – szt. 1;Metalowa ścieżka sprawnościowa - szt. 1; Metalowy zjazd linowy – długość liny min. 25 m – szt.1; Metalowa Huśtawka Bocianie Gniazdo – szt.1 Metalowy zestaw zabawowy – szt.1; Sprężynowiec pojedynczy – szt.4; Piramida linowa – szt.1; Piaskownica sześciokątna HDPE – szt.1; Metalowy stolik do piaskownicy – szt.1; Czworobok sprawnościowy – drewniany – szt.1; Sześciobok sprawnościowy – szt.1; Metalowa huśtawka podwójna – szt.2; Drewniany domek z liczydłem lub grą kółko i krzyżyk – szt.2; Metalowy zestaw zabawowy – szt.2; Huśtawka – bujak na sprężynach – szt.1; Zestaw Zabawowy_1 – szt.2; Zestaw zabawowy_2 – szt.1; b) Część 2 – Wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Wężyska: Orbitrek – szt. 1; Wioślarz – szt. 1; Twister podwójny– szt. 1; Prasa Ręczna – szt. 1; Biegacz – szt. 1; c) Część 3 – Gry szkolne i boiskowe na terenie SP 1 w Krośnie Odrzańskim: Chińczyk – szt. 1;' Rakieta – Planety – szt. 1; Klasy 3 – szt. 1; Labirynt ogród – szt. 1; Klasy hopla – szt. 1; Alfabet niebieski – szt. 1; Szachy – szt. 1; Klasy – guziki potrójne niebieski – szt. 1 Lustro – szt. 1; Alfabet korale pomarańczowe – szt. 1; d) Część 4 – Obiekty architektury ogrodowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim ;Wiata drewniana – szt. 1; Domek narzędziowy – szt. 1. Na realizacje każdej z części postępowania, zostanie zawarta oddzielna umowa z Wykonawcą. Ogólne parametry urządzeń: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru dla elementów wymienionych w zestawieniu sprzętów w wielkości ± 5%. Fundamenty należy umieścić w gruncie na głębokości od 60-80 cm za pomocą betonu klasy co najmniej B-15. Beton należy umieścić minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Urządzenia należy montować na stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo kotwach. Kotwy umieszczać w gruncie na głębokości od 60-80cm, Elementy zabudowy należy wykonać z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubości 10, 12 i 15 mm. Zastosowane tworzywa muszą być trwałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Konstrukcja zestawów zabawowych metalowych wykonać jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, średnica rury konstrukcyjnej fi 76 mm. Elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe nierdzewne. Płaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamknięte wykonane ze stali węglowej i zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo. Konstrukcję urządzeń zabawowych drewnianych wykonać z drewna klejonego bezrdzeniowego, średnica 90 x 90 mm. Daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe nierdzewne. Nie dopuszcza się stosowania sklejki wodoodpornej, która nie jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, oraz tworzywa HPL. Liny należy wykonać z polipropylenu, wzmocnionego rdzeniem stalowym (minimum fi 16 mm) Każdy z rdzeni jest zamknięty w oplocie z kolorowego tworzywa polipropylenowego, a dodatkowe skręcenie kilku lin powoduje wzmocnienie całej wiązki. Liny zakończone aluminiowymi kauszami i do konstrukcji drewnianej dokręcane są poprzez uchwyty metalowo-plastikowe. Kolorystyka oferowanych elementów zostanie uzgodniona z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 – 1: 2009 w piątym, najwyższym systemie certyfikacji wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wizualizacją urządzeń i miejscem dostawy i montażu stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Dopuszcza się wyłącznie wyroby posiadające ważne Certyfikaty wydane przez Jednostki Certyfikujące Wyroby w akredytowanym programie przez „Polskie Centrum Akredytacji”. Wykonawca załączy do oferty opis techniczny towaru w języku polskim, a także dostarczy wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem sprzętów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. d) SIWZ, Wykonawca dostarczy: karty katalogowe oferowanych urządzeń wraz z ważnymi Certyfikatami wydanymi przez Jednostki Certyfikujące Wyroby w akredytowanym programie przez Polskie Centrum Akredytacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach