Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza przetarg

 • Adres: 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 888 154 , fax. 683 888 461
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasteczko
  ul. Rynek 2
  67-124 Nowe Miasteczko, woj. lubuskie
  tel. 683 888 154, fax. 683 888 461
  REGON: 97077034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowemiasteczko.pl/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z 2 następujących części: Część 1 – Termomodernizacja budynków przy ul. Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku składająca się z trzech następujących zadań: Zadanie 1 - Remont dachu budynku głównego - Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1. Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1. Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku świetlicy, ul. Marcinkowskiego 1. Część 2 – Termomodernizacja budynków przy Pl. Strzeleckiego w Nowym Miasteczku składająca się z pięciu następujących zadań: Zadanie 1 - Remont dachu i renowacja elewacji ścian budynków przy Placu Strzeleckim. Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku przedszkola, Pl. Strzeleckim 4. Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku szkoły, Pl. Strzelecki 4. Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku kotłowni, Pl. Strzelecki 4. Zadanie 5 - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej, Plac Strzelecki 2. ZAKRES PRAC ZADAŃ BĘDĄCYCH ELEMENTEM SKŁADOWYM CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Część 1– Termomodernizacja budynków przy ul. Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku w tym: Część 1 – Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest wykonanie remontu dachu budynku głównego - Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1. Część 1 – Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 1, zakres prac: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych; 2) ocieplenie stropodachu; 3) ocieplenie dachu; 4) remont dachu budynku głównego; 5) wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 6) modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 7) modernizacja systemu wentylacji sali gimnastycznej - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją); 8) modernizację instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia; 10) przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym, kaskada kotłów kondensacyjnych i pompy ciepła powietrze/woda. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna; 11) montaż instalacji fotowoltaicznej; 12) rządzenia i elektronika systemu zarządzania energią. Część 1 - Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest termomodernizacja budynku świetlicy przy ul. Marcinkowskiego 1, zakres prac: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych; 2) ocieplenie stropodachu; 3) wymiana drzwi zewnętrznych; 4) modernizacja instalacji c.o.; 5) modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia; 6) przebudowa kotłowni na opalaną gazem ziemnym, kocioł jednofunkcyjny i pompa ciepła powietrze/woda. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna; 7) montaż instalacji fotowoltaicznej; 8) urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią. Część 2 - Termomodernizacja budynków przy Pl. Strzeleckiego, w tym: Część 2– Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest remont dachu i renowacja elewacji ścian budynków przy Placu Strzeleckim (dla Zadań 2-5) Część 2 – Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest termomodernizacja budynku przedszkola, Pl. Strzelecki 4, zakres prac: 1) ocieplenie stropodachu; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych; 3) wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4) remont dachu budynku; 5) modernizacja instalacji c.o.; 6) modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia; 7) montaż instalacji fotowoltaicznej; 8) urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią. Część 2 - Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest termomodernizacja budynku szkoły przy Pl. Strzelecki 4, zakres prac: 1) ocieplenie stropodachu i dachu; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie; 3) wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4) remont dachu budynku; 5) modernizacja instalacji c.o.; 6) modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia; 7) montaż instalacji fotowoltaicznej; 8) urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią. Część 2 - Zadanie 4 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest termomodernizacja budynku kotłowni przy Pl. Strzelecki 4, zakres prac: 1) wymiana kotła węglowego na system kaskadowy dwóch kotłów gazowych i pomp ciepła powietrze/woda o mocy modulowanej 16-276 kW wraz z pracami towarzyszącymi; 2) wykonanie prac remontowych w zakresie przystosowania kotłowni do nowych urządzeń; 3) urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią; 4) kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury. Część 2- Zadanie 5 Przedmiotem zamówienia tego zadania jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Plac Strzelecki 2, zakres prac: 1) ocieplenie stropodachu; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych; 3) wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4) remont dachu budynku; 5) modernizacja instalacji c.o.; 6) modernizacja systemu wentylacji sali gimnastycznej - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją); 7) modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia; 8) montaż instalacji fotowoltaicznej; 9) urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego, objętego przedmiotem zamówienia (dla Część 1 i Części 2 zamówienia,) zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla Części 1 w wysokości 65 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Dla Części 2 w wysokości 57 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4A i 4B do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach