Przetargi.pl
Naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl ; www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje: Lokalizacja sygnalizacji świetlnej podlegającej bieżącej naprawie: • droga woj. nr 292 m. Nowa Sól, ul. Głogowska • droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska – Szkolna - Kopernika • droga woj. nr 296 m. Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza - Kolejowa - Kochanowskiego • droga woj. nr 296 m. Żagań ul. Jana Pawła II – Piłsudskiego - Wojska Polskiego • droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście-Emilii Plater-Kanałowa • droga woj. nr 315 m. Lubięcin • droga woj. nr 315 m. Konotop ul. Nowosolska Lokalizacja znaków aktywnych podlegających bieżącej naprawie: • droga wojewódzka nr 315 w m. Lipka – C9 + pylon • droga wojewódzka nr 315 m. Konotop km 28+730 - D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 315 m. Sławocin km 18+865 – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt. • droga wojewódzka nr 319 m. Krzepielów km 6+700 i km 7+141 – radarowy wskaźnik prędkości – 2 szt. • droga wojewódzka nr 278 m. Sława ul. H. Pobożnego – D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 287 m. Drożków – C9 + pylon • droga wojewódzka nr 296 m. Iłowa ul. Traugutta - C9 +pylon, D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 296 m. Klików – C9 + pylon (2kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Dolne - C9 + pylon (2kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Górne - C9 + pylon (6kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Wrociszów – C9 + pylon (2kpl), D-6 aktywny animowany dwustronny + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 2 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Stypułów – C-9+pylon – 4 kpl., D-6 aktywny animowany dwustronny + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Borów Wielki – D-6 aktywny animowany dwustronny z czujnikami ruchu + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Borowina – D6+ światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 297 m. Długie – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Górne – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt • droga wojewódzka nr 333 m. Gołaszyn – C-9 + pylon – 2 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście – na wysięgniku 1 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Nowe Miasteczko – C-9 + pylon – 6 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Nowe Miasteczko – D-6 aktywny zespolony z czujnikami ruchu – 2 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Miłaków – C-9 + pylon – 2 szt., • droga wojewódzka nr 333 m. Zimna Brzeźnica C-9 + pylon – 2 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście - na wysięgniku 1 szt. Zabiegi naprawcze przy sygnalizacji świetlnej polegają na: • usuwaniu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych i przywróceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znaków aktywnych • rozbudowie istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu, • wykonywaniu innych prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2) PRAWO OPCJI Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania RDW w Kożuchowie. 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność dokonania naprawy sygnalizacji świetlnej lub znaków aktywnych polegającej na usunięciu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - konieczność rozbudowy istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu, - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ - załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7. Oferta SKŁADANA ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO, OSOBIŚCIE, ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA winna zawierać: 1) oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty, 2) wypełniony formularz ofertowy, 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy lub w przypadku gdy oferta jest SKŁADANA ELEKTRONICZNIE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 1) oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) wypełniony f. cenowy 4) pełnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach