Przetargi.pl
Wykonanie placu zabaw oraz doposażenie wielopokoleniowej strefy rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach procedury VIII edycji budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2020) w Gorzowie Wlkp.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 957 387 100
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 957 387 100
  REGON: 36196200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.bip.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu zabaw oraz doposażenie wielopokoleniowej strefy rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach procedury VIII edycji budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2020) w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie placu zabaw oraz doposażenie wielopokoleniowej strefy rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach procedury VIII edycji budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski 2020) w Gorzowie Wlkp. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, zwane zadaniami: Zadanie I - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw między budynkami przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 62-66, Asnyka 3-7, Grottgera 1-5, na działce nr 596/3, obręb 6 Słoneczne w Gorzowie Wlkp. „BUDŻET OBYWATELSKI 2020”. Zakres robót obejmuje: - Wykorytowanie terenu przeznaczonego pod plac zabaw i wykonanie piaszczystej nawierzchni, - wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej z następującym wyposażeniem : • piaskownica • zjeżdżalnia • podwójna huśtawka • karuzela • bujak sprężynowy • tablica informacyjna ( regulamin - logo programu ) - montaż ławki z oparciem 1 szt., - montaż kosza na odpadki 1 szt., - wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zadanie II - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doposażenia wielopokoleniowej strefy rekreacji między budynkami przy ul. Słonecznej 96, 86-90,91-95, na działce nr 2574/2, obręb 6 Słoneczne w Gorzowie Wlkp. „BUDŻET OBYWATELSKI 2020”. Zakres robót obejmuje: - wycięcie istniejącej nawierzchni pod elementy siłowni i elementy zabawowe, - wykonanie strefy rekreacji o nawierzchni piaszczystej z następującym wyposażeniem : • urządzenie fitness – Orbitek • urządzenie fitness – Rowerek • urządzenie fitness – Wyciąg górny • karuzela, • gumowa postać karbowa • tablica informacyjna ( regulamin + logo programu ) • solarna latarnia parkowa • piaskownica - montaż ławki z oparciem 1 szt., - montaż kosza na odpadki 1 szt. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót Ilekroć w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej, identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar lub produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. Na podstawie sentencji wyroku KIO z 14.X.2013 r. sygn. KIO 2315/13) Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1570 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. W celu uzyskania porównywalnych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorysy ofertowe w oparciu o załączone przedmiary. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 4) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego oświadczenie na załączniku nr 6 kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę 5) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 6) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach