Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 54206600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach na dz. nr 207/3 na potrzeby Klubu Senior+. Zakres prac obejmuje: - rozbiórkę istniejącej dobudówki od strony południowej budynku świetlicy wiejskiej - przebudowę i rozbudowę budynku, w tym instalacje sanitarne i instalacje elektryczne - budowę miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych - zewnętrzne instalacje uzbrojenia terenu - budowę nawierzchni utwardzonych - niwelację terenu i urządzeń zieleni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, na którą składa się projekt budowlany i projekt wykonawczy opracowany przez ABRYS Biuro Projektów mgr inż. Agata Mordacz oraz STWiOR, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble, krzesła, blat podawczy, okap, kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym, zmywarkę, lodówkę, projektor, ekran do projektora, lustra naścienne, kulę obrotową ścienną, głośniki, wzmacniacz głośnikowy. Decyzję na wycinkę drzew uzyska Zamawiający i przekaże ją Wykonawcy przed rozpoczęciem prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu, kogo i tytułem, jakiego postępowania jest wnoszone, 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 ze zm.), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: 78 8355 0009 0075 3762 2000 0004. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert, 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 6. W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem „Wadium w postępowaniu nr RPI.271.8.2020 na … [wpisać nazwę zadania].” Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowo, że każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązuje gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Elektroniczny oryginał dokument wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@klodawa.pl,
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty sporządzonym według załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (zobowiązanie podmiotu trzeciego) sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca składa w formie oryginału wraz z ofertą, 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach