Przetargi.pl
„Przeglądy techniczne i naprawa pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww. usługi”

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przeglądy techniczne i naprawa pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww. usługi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww. usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Część I świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów na terenie miasta Zielona Góra, Część II świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów na terenie miasta Gorzów Wielkopolski, Część III świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów na terenie powiatu słubickiego, Część IV świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów na terenie miasta Żary, Część V świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pogwarancyjnych pojazdów ciężarowych na terenie powiatu słubickiego. Miejsce świadczenia usług powinno znajdować się odpowiednio dla danej części zamówienia na terenie miasta Zielone Góra, miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu słubickiego, miasta Żary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, składa Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 10 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną