Przetargi.pl
Remont budynku głównego w zakresie izolacji fundamentów i ścian na DPG w Zosinie.

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, , fax. 825 632 262
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
  plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, , fax. 825 632 262
  REGON: 060695455
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzopg.bip.mbnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku głównego w zakresie izolacji fundamentów i ścian na DPG w Zosinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku głównego w zakresie izolacji fundamentów i ścian na Drogowym Przejściu Granicznym w Zosinie, znajdującym się na granicy polsko-ukraińskiej, w województwie lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określają: 1) Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, oraz 2) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach