Przetargi.pl
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 2841/2, 2842 w miejscowości Łążek Ordynacki gm. Janów Lubelski

Gmina Janów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 872 43 30 , fax. 158 724 670
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janów Lubelski
  Zamoyskiego 59
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 872 43 30, fax. 158 724 670
  REGON: 83040959000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 2841/2, 2842 w miejscowości Łążek Ordynacki gm. Janów Lubelski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 2841/2, 2842 w miejscowości Łążek Ordynacki gm. Janów Lubelski”. Zakres zadania obejmuje przebudowę (modernizacje) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łążek Ordynacki w zakresie nawierzchni bitumicznej dł. 440 mb i szerokości jezdni 3,5 m. Uzupełnione zostaną także pobocza mieszanką stabilizacyjną frakcją 0-31,5 mm. UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z robotami prowadzonymi na drodze krajowej Nr 19 wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Zgodnie z planem organizacji ruchu inwestycji prowadzonej na drodze krajowej wyjazd z terenu budowy będzie mógł odbywać się tylko mostem drewnianym ograniczającym tonaż pojazdów do 2,5 T. W związku z tym wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie sprzęt dostosowany do tych ograniczeń. W wyjątkowych sytuacjach zarządca drogi krajowej umożliwi wyjazd z drogi objętej przedmiotem zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu. 2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - Dokumentacja projektowa, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 3. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi: oznakowanie robót zgodnie z opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu, zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 1 powyżej stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach