Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Gmina Lubycza Królewska ogłasza przetarg

 • Adres: 22-680 Lubycza Królewska, ul. Kolejowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 617 002 , fax. 846 617 412
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubycza Królewska
  ul. Kolejowa 1
  22-680 Lubycza Królewska, woj. lubelskie
  tel. 846 617 002, fax. 846 617 412
  REGON: 95036894800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubycza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01; - zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06; - opakowania wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; - opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; - opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 oraz odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39; - odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08; - zużyte opony o kodzie 16 01 03; - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35⃰; - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół (o kodzie 20 01 99); - gruz ceglany o kodzie 17 01 02; - popiół o kodzie ex 20 01 99; 2. Wykonawca ma obowiązek doposażenia i prowadzenia na potrzeby realizacji zamówienia dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych miejscach w Lubyczy Królewskiej i Machnowie Nowym. Ponadto Wykonawca utworzy Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), które będą odbierać ze wszystkich miejscowości poprzez wystawkę odpady z pasa drogi publicznej przyległej do nieruchomości dwa razy w roku. Harmonogram odbioru będzie podany do informacji właścicielom/zarządcom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Punkty zbiórki odpadów będą odbierać m.in. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót, zużyte opony, leki i chemikalia. 3. ZABUDOWA JEDNORODZINNA I ZAGRODOWA 1) Pojemniki na zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej zapewnia właściciel nieruchomości w formie zakupu we własnym zakresie lub dzierżawy od Wykonawcy. 2) Wykonawca zapewnia worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3) Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania miejsca wokół wystawionych na dzień odbioru pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba. 4) Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 5) Minimalna pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta winna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska. 6) Zmieszane odpady komunalne i frakcja mokra (zanieczyszczone odpady opakowaniowe) gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki te, na dzień odbioru wystawiane będą w pasie drogowym drogi publicznej. 7) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i frakcji mokrej – raz w na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00. 8) Harmonogram będzie podany do informacji właścicielom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 9) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie odbywać się w systemie workowym. Worki z selektywnie zebranymi odpadami na dzień odbioru wystawiane będą w pasie drogowym drogi publicznej. 10) Wprowadza się następujące rodzaje worków: a) niebieski – papier i tektura, b) żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe), c) zielony – szkło białe i kolorowe, d) brązowy– odpady ulegające biodegradacji , e) czarny – odpady zmieszane 11) Odpady zbierane odbierane będą raz na miesiąc; Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnych tj.: papier, tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00; 12) Popiół pochodzący z palenisk domowych odbierany będzie raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia; 4. ZABUDOWA WIELORODZINNA. 1) Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 2) Minimalna pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta winna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska. 3) Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach do tego przeznaczonych. Zarządcy posesji zabudowy wielorodzinnej muszą przygotować miejsca do usytuowania pojemników na odpady. 4) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i bioodpadów –raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu w godzinach 7:00 – 18:00. 5) Harmonogram będzie podany do informacji zarządcom posesji oraz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 6) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników, które zarządcy posesji otrzymają od Wykonawcy. 7) Wprowadza się następujące rodzaje pojemników: a) Niebieski, oznaczonych napisem „Papier” – papier i tektura, b) Żółty, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – tworzywa sztucznie i opakowania wielomateriałowe (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzysz sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe), c) Zielony, oznaczonych napisem „Szkło” – szkło białe i kolorowe, d) brązowy, oznaczonych napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji, e) czarny – odpady zmieszane 8) Częstotliwość załadunku i wywozu przez wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie: – raz w miesiącu w godzinach 7:00-18:00, Charakterystyka worków foliowych na frakcję suchą odpadów komunalnych: a) materiał – folia polietylenowa LDPE, b) pojemność – 120 dm3, c) kolor – niebieski, żółty, zielony, brązowy , czarny d) grubość – co najmniej 60 mikronów, 5. Charakterystyka pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – zgodnie z Rozdziałem 3 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska. 6. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: Powierzchnia Gminy Lubycza Królewska wynosi ok. 21 000,00 ha. W skład Gminy Lubycza Królewska wchodzą 23 sołectwa. Liczba zameldowanych osób w Gminie Lubycza Królewska wynosi 6 299 (stan na dzień 29.07.2020 r.) natomiast można przyjąć iż ok. 1/4 wszystkich osób zameldowanych zamieszkuje poza granicami Gminy Lubycza Królewska. Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności oraz zamieszkania nowych budynków bądź wyludnienia. 7. Na podstawie dotychczas złożonych deklaracji szacuje się, iż mieszkańcy Gminy Lubycza Królewska (zabudowa jednorodzinna) w ilości ok. 90 % będą segregować odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299): 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Nr 38 9617 0005 0000 0071 2000 0010 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust.6 pkt 2-5 ustawy PZP) winno być złożone w formie oryginału. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 7.1. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 7.2. Okres ważności gwarancji nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 701.), w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO. b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubycza Królewska zezwalający także na możliwość odbioru przez wykonawcę baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem (załącznik Nr 1 do SIWZ); 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, 4) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, bądź Wykonawcy którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik Nr 2 do SIWZ), na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp., a w odniesieniu do podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca również stosowane zobowiązanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach