Przetargi.pl
Modernizacja-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Siedliska i Józefów.

Gmina Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-460 Józefów, ul. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 878 133 , fax. 84 6878133 wew. 48
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Józefów
  ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów, woj. lubelskie
  tel. 846 878 133, fax. 84 6878133 wew. 48
  REGON: 95036910300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Siedliska i Józefów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Siedliska i Józefów. Zakres prac obejmuje: 2. Modernizacja drogi gminnej nr 109440L w zakresie jezdni oraz poboczy utwardzonych w miejscowości Górniki: - Długość modernizowanej drogi gminnej – 822m; - Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym – 946m2, grubość 4 cm; - Powierzchnia poboczy utwardzona betonem asfaltowym – 2030m2, grubość 5 cm; - Oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa – 102m2 - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, pow. 651 m2. - Regulacja pionowa studzienek 5 szt. 4. Przebudowa drogi gminnej nr 114960L ul. Batalionów Chłopskich w Józefowie: - Długość przebudowywanej drogi – 775m; - Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym – 2810m2; - Powierzchnia utwardzona kostką brukową – 12m2; - Oznakowanie pionowe; - Oznakowanie poziome grubowarstwowe; - Montaż progów zwalniających płytowych; 5. Przebudowa łącznika ulicy Biłgorajskiej z ulicą Kamienną ( droga do lecznicy): - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 4 cm, powierzchnia 588,5m2; - Regulacja pionowa studzienek – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 11 Przedmiar robót Załącznik nr 12 Projekt stałej organizacji ruchu ul. Batalionów Chłopskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą. 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2020 r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu O/Józefów, nr konta 49 9644 1033 2007 3300 1401 0032 z dopiskiem „Wadium Znak sprawy: IN.271.10.2020.PW. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 11.2. lit. b, c, d, e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Dokumenty te powinny precyzyjnie określać „beneficjenta” oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, muszą być przypisane do konkretnego postępowania, tj: Modernizacja-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Siedliska i Józefów. Ponadto w gwarancji należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty – albo opisowo, albo też poprzez przywołanie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powinny także zawierać klauzule o nieodwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania, i nazwę wykonawcy. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym poniżej: (Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 14.08.2020 roku, do godz. 10.00). 6. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 8.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 8.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.1 ppkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a.1 Pzp). 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ); 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane ( jeżeli dotyczy); 4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 8.7 ppkt 1 SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.7 ppkt. 1 lit a,b,c, SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach