Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fajsławice

Gmina Fajsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-060 Fajsławice, Fajsławice
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 853 002 , fax. 815 853 002
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fajsławice
  Fajsławice 107
  21-060 Fajsławice, woj. lubelskie
  tel. 815 853 002, fax. 815 853 002
  REGON: 53242900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fajsławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fajsławice, w których zamieszkują mieszkańcy, oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiana odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, której mowa w art. 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797, z późn. zm.). Powierzchnia gminy Fajsławice wynosi 71 km2. W skład Gminy wchodzi 12 sołectw: Bielecha, Boniewo, Dziecinin – Zosin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Suchodoły, Wola Idzikowska. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminie zameldowanych jest na stałe 4611 osób. Na podstawie informacji z zebranych deklaracji dane dotyczące gospodarstw domowych przedstawiają się następująco: - przeważająca ilość mieszkańców mieszka w zabudowie jednorodzinnej – ok. 3700 w zabudowie wielorodzinnej mieszka 263 mieszkańców. - przewidywana ilość obsługiwanych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 1220, zaś w zabudowie wielorodzinnej ilość budynków – 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Składający ofertę winien wnieść wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach nr: 52 8200 1034 2004 3400 0299 0014. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania go na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, w szczególności: a) dokument gwarancji będzie zawierał wszystkie przypadki utraty wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Wadium wniesione w formie poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Oświadczenie składa się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach