Przetargi.pl
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, Listopadowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846962074 , fax. 846962074
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1
  Listopadowa 12
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846962074, fax. 846962074
  REGON: 000595298
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1.hrubieszow.info,
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje między innymi: 1.Rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy z powierzchni ok. 1500 m2; 2. Rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich; 3. Sprawdzenie i naprawę stwierdzonych ubytków w podłożu betonowym; 4. Oczyszczenie betonowej powierzchni dachu; 5. Wykonania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej ( dwie warstwy: podkładowa gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5,2 mm; 6.Wykonanie nowych obróbek z blachy oraz papy (rynny, fragmenty rur spustowych, obróbki kominów i włazów dachowych); 7.l Wymiana zniszczonych tynków na kominach oraz malowanie wszystkich kominów oraz wymiana kratek wentylacyjnych; 8. Wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane będą odbywały się na czynnej placówce oświaty. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed osobami postronnymi w czasie funkcjonowania placówek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach