Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 643 085 , fax. 846 643 873
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
  ul. 29 Listopada 9
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 643 085, fax. 846 643 873
  REGON: 55096000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszowlubelski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2020/2021. Pod pojęciem przewóz do szkół należy rozumieć dowóz uczniów wraz z opieką z ustalonych miejsc zamieszkania do szkół przed rozpoczęciem zajęć i odwóz wraz z opieką uczniów ze szkół do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część nr 1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym – 37 uczniów. Część nr 2 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce – 21 uczniów. Część nr 3 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach – 102 uczniów. Część nr 4 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii – 50 uczniów. Część nr 5 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pasiekach – 8 uczniów. Część nr 5 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Typinie – 2 uczniów. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na terenie Gminy Tomaszów Lubelski. Wykaz miejscowości, szkół do których i z których realizowany będzie dowożenie uczniów, ilość uczniów, godziny dojazdu i odjazdu określono szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Ostateczny harmonogram dziennego dowożenia uczniów zostanie ustalony przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 3. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2020/2021 z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej, tzn. usługa świadczona będzie w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r., poz.318 ze zm.) (ferie zimowe, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna, dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 4. W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły polegającej na np.: skróceniu godzin nauki, dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, rekolekcji, odpracowywania dni nauki w innych terminach, sprzątanie świata, święta szkolne odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od pracy lub innych przyczyn dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie przez Dyrektora szkoły co najmniej na 1 dzień przed planowaną usługą. 5. Szacunkowa liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach – 220 w tym:  część nr 1 – 37  część nr 2 – 21  część nr 3 – 102  część nr 4 – 50  część nr 5 – 8.  część nr 6 – 2. Liczbę uczniów podano wg stanu na miesiąc czerwiec 2020 roku na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów szkół oraz podań rodziców. Ilości podane wyżej mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru szkoły oraz formy dowozu uczniów. Rzeczywista liczba uczniów objętych dowozem w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa(np. objęcie przewozem lub wyłączenie z przewozu określonych grup uczniów) przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się w granicach + 20 %. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przewożonych uczniów, zmiany przebiegu trasy, długości trasy, godzin dowozu i odwozu uczniów, zmiany lokalizacji przystanków o ile zajdą takie okoliczności np. po zatwierdzeniu planu zajęć przez dyrektorów szkół. Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wartości jednostkowej biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu ucznia wymienionej w Formularzu Cenowym oferty Wykonawcy. 7. Realizacja przedmiotu zamówienia w roku szkolnym od 01.09.2020 roku do 25.06.2021 roku. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy usłudze związanej z przedmiotem zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jak i opiekunów, o ile te czynności nie będą wykonywane przez daną(e) osobę(y) w ramach prowadzonej przez nią(e)działalności gospodarczej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy oświadczenie, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich opiekunów oraz kierowców, którzy będą świadczyć usługę -jeżeli realizacja tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 10. Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia publicznego: 1. Dowożenie uczniów realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z ze zm.) 2. Pod pojęciem: 1) dowożenie uczniów rozumie się: dowóz do oddziałów przedszkolnych, szkoły uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwóz uczniów wraz z opieką po zakończeniu zajęć szkolnych do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania autobusami będącym w dyspozycji Wykonawcy w formie utworzenia regularnych przewozów pasażerskich według linii podanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz osobnego rozkładu jazdy na warunkach i w zgodzie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz.8 ze zm.); ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie drogowy (Dz. U. z 2020 r., poz.2475 ze zm.); wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w innych przepisach związanych z przewożeniem osób wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów Wykonawca w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Tomaszów Lubelski dokona wszelkich niezbędnych formalności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności uzyska zezwolenie wydane przez właściwy organ na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Tomaszów Lubelski. Z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach inni mieszkańcy miejscowości przez które autobus będzie kursował. 2) opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach, zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.,poz.910 ze zm.) poprzez zapewnienie opieki 1 osoby dorosłej w każdym autobusie, Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich przedszkolu, szkole oraz od chwili odebrania ich z przedszkola, ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. Zastrzeżenie: Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. W autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. 3) przewóz regularny rozumie się publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz.8 ze zm.); 4. Dowożenie uczniów odbywać się będzie w ramach wykonywanych i/lub utworzonych przez wykonawcę przewozów regularnych na obszarze Gminy Tomaszów Lubelski na warunkach i zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz.8 ze zm.), ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz.2475 ze zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz.110), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1412), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 1145) - Księga Trzecia Tytuł XXV Umowa przewozu, ustawą z dnia 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.295) przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 5. Dowożenie uczniów odbywać się będzie wyłącznie środkami transportu (autobusami) odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu warunkom technicznym określonym m.in. w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 6. Wykonawca musi zapewnić opiekę dla dowożonych uczniów na wszystkich trasach dowożenia objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ponieść koszty z tym związane. W tym celu Wykonawca zawrze z osobami sprawującymi opiekę umowy, w których określi zakres ich obowiązków. Zakres obowiązków opiekuna podlega wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 7. Wykonawca działając zgodnie z art.21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r.poz.152), w przypadku zatrudniania osób do opieki nad dziećmi ma obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 8. Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca dysponował autobusami z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. - linie komunikacji regularnej były tak zorganizowane, aby umożliwiały bezpieczną, wygodną i zgodną z harmonogramem dziennego dowożenia uczniów realizację przedmiotu zamówienia, oraz uwzględniały warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w SIWZ - przewóz prowadzony był z pierwszeństwem przejazdu dla uczniów objętych przedmiotem zamówienia; - w trakcie przewozu każdy uczeń objęty przedmiotem zamówienia miał zagwarantowane miejsce siedzące; 9. W przypadku uczniów korzystających z dowozu w jedną stronę tj. z miejsca zamieszkania do szkoły lub ze szkoły do miejsca zamieszkania wartość jednostkowa biletu miesięcznego netto określona dla danej długości trasy dowozu ucznia w Formularzu Cenowym zostanie zmniejszona o 50% 10.Szczegółowa, imienna lista uczniów, którzy zostaną objęci dowozem w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem roku szkolnego. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana wchodzi w życie od następnego miesiąca. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie tj. wg wartości biletu miesięcznego dla danej trasy dowozu podanej w formularzu cenowym oferty wykonawcy. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 12. Zamawiający sugeruje, aby z Wykonawca przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 13.W przypadkach awarii pojazdu lub innych okoliczności uniemożliwiających przewóz dzieci, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia innego autobusu lub zmiany kierowcy celem kontynuowania przewozu. 14. Wszystkie dzieci muszą być przywiezione do szkół najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych Godziny dowozu muszą umożliwiać dowożonym uczniom punktualne rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wykazie, w takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych poinformuje Wykonawcę o potrzebie wprowadzenia zmian. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów w związku z tym zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt. 16. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca z uprawnieniami oraz opiekun, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie, opiekę podczas przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu przeznaczenia. Zamawiający będzie weryfikował obecność opiekuna podczas przewozów i odwozów dokonując wyrywkowej kontroli. Kontroli dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik wskazany w umowie. W przypadku stwierdzenia jednorazowego (w danym miesiącu) braku opiekuna, Zamawiający zastosuje sankcję karną w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego (w danym miesiącu) braku opiekuna Zamawiający zastosuje sankcję karną w wysokości kolejnych 6% miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku stwierdzenia trzeciego i kolejnego (w danym miesiącu) braku opiekuna Zamawiający zerwie umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni dowozu lub odwozu dzieci z któregoś z przystanków (z wyjątkiem sytuacji, gdy droga powiatowa lub wojewódzka będzie zaśnieżona bądź ze względu na inne ciężkie warunki atmosferyczne nieprzejezdna), Zamawiający potrąci z faktury kwotę równą 2,5% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za każdy zgłoszony przypadek – zgłoszenia braku dowozu lub odwozu dokonują rodzice uczniów w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomaszowie Lubelskim. 17. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia zamówionych biletów miesięcznych. Rozliczenie usługi (dowóz i odwóz dzieci na podstawie zakupionego biletu dokonywane będzie po wykonaniu całości zamówienia w cyklu miesięcznym w oparciu o zestawienie biletów. 18. Podstawą miesięcznego rozliczenia należności za wykonane usługi stanowić będzie cena jednego biletu miesięcznego podana w ofercie oraz ilość uczniów, dla których zostaną zamówione-zakupione imienne bilety, z podziałem na poszczególne placówki oświatowe 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli pojazdów przez odpowiednie służby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla części nr 1 828,00 (słownie: osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) - dla części nr 2 736,00 (słownie: siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100) - dla części nr 3 2 382,00 (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100) - dla części nr 4 1 171,00 (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) - dla części nr 5 266,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) - dla części nr 6 39,00 (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100) Razem: 5 422,00 (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 229). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKOBP Nr 21 1020 3147 0000 8802 0103 3885 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust.6 pkt 2-5 ustawy PZP) winno być złożone w formie oryginału. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 7.1. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 7.2. Okres ważności gwarancji nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykazał, że: posiada aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokumentu potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach