Przetargi.pl
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goraj w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Goraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-450 Goraj, ul. Bednarska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 858 002 , fax. 846 858 118
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goraj
  ul. Bednarska 1
  23-450 Goraj, woj. lubelskie
  tel. 846 858 002, fax. 846 858 118
  REGON: 54054100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goraj w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goraj od dnia 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z następujących miejscowości: Goraj, Bononia, Zastawie, Zagrody, Wólka Abramowska, Abramów, Średniówka, Albinów Mały, Albinów Duży, Jędrzejówka, Hosznia Abramowska, Majdan Abramowski, Hosznia Ordynacka, Kondraty, Gilów. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Goraj , b) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, c) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Goraj, d) transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, e) przekazywanie sprawozdań z realizacji zamówienia, f) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany: a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, b) niezależnie od warunków atmosferycznych, c) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odbierania i zagospodarowania odpadów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) wymagane jest posiadanie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.), 2) wymagane jest posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 3) wymagane jest posiadanie zezwolenia stosownie do przepisów art. 41 ust 1 ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia zbierania i przetwarzania (zagospodarowania) odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i zawodowych zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy), 2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocników; należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (jeśli dotyczy), 3) Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona(jeśli dotyczy), 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach