Przetargi.pl
Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Szpitala Powiatowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bychawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: Bychawa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660122, 5669 463 , fax. 81 5660115, 5669 463
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Piłsudskiego 28 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660122, 5669 463, fax. 81 5660115, 5669 463
  REGON: 43102097700018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.bychawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Szpitala Powiatowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie przez Wykonawcę na rzez Zamawiającego usług żywieniowych w formie cateringu w zakresie kompleksowego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bychawie oraz ich dystrybucja do kuchenek oddziałowych. Zakres ten obejmuje: - przygotowywanie posiłków w ilościach wynikających z zamówień Zamawiającego, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz wymagań określonych niniejszą SIWZ, - transport posiłków do pomieszczenia dystrybucji posiłków Zamawiającego w termosach i innych szczelnie zamkniętych pojemnikach gastronomicznych, - dystrybucje posiłków na oddziały przez personel Wykonawcy, odbiór termosów i pojemników gastronomicznych, - mycie poza szpitalem termosów zbiorczych, pojemników gastronomicznych, przyborów kuchennych, łyżek do serwowania potraw i innych pojemników potrzebnych do transportu i dystrybucji posiłków, - dostarczanie pojemników na wszystkie odpady pokonsumpcyjne minimum 1 raz dziennie, w przypadku większej ilości odpadów częściej oraz ich odbiór zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załaczniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualną decyzję lub zezwolenie właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że zakład znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowywania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie ( zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 5942 z późn.zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2. Oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIII pkt. A.1a według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ( Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, 4. Kopie Certyfikatu Systemu Zewnętrznej Oceny Jakości ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i obrotu żywnością, 5. Wydruk mapy ze strony internetowej https://mapy.google.pl pokazującej odległość kuchni Wykonawcy od miejsca dostarczania posiłków tj. Szpital Powiatowy Bychawa ul. M.J. Piłsudskiego 26/28/30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach