Przetargi.pl
Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin – 7 części (7 rejonów).

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, Krochmalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 665 700 , fax. 814 665 701
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  Krochmalna 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 700, fax. 814 665 701
  REGON: 60778879000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin – 7 części (7 rejonów).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin – 7 części (7 rejonów): 1.1. część I – Rejon I – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: granica miasta – al. Warszawska–al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Kompozytorów Polskich, al. Smorawińskiego, al. Spółdzielczości Pracy – będące jego granicami; 1.2. część II – Rejon II – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: granica miasta – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Mełgiewska – ul. Turystyczna – granica miasta. W skład rejonu wchodzą ulice będące jego granicami; 1.3. część III – Rejon III – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: granica miasta – ul. Turystyczna – ul. Mełgiewska – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa - Lublin – Chełm – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: Turystyczna, Mełgiewska (odcinek ul. Turystyczna – al. Tysiąclecia); 1.4. część IV – Rejon IV – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: ul. Abramowicka i ul. Kunickiego będące jego granicami; 1.5. część V – Rejon V – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – al. Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubomelska – ul. Wieniawska – ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Lipowa – ul. Narutowicza – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa – Lublin. W skład rejonu nie wchodzą ulice będące granicami rejonu; 1.6. część VI – Rejon VI – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Warszawska (granica miasta – al. Solidarności) i al. Solidarności; 1.7. część VII – Rejon VII – obejmujący wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znajdujące się w tym rejonie, którego granice stanowią: linia kolejowa Warszawska – Lublin – Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska – ul. Lubomelska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm. W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Solidarności, al. Tysiąclecia będące jego granicami. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic, przez które rozumie się wszelkie prace związane z wykonywaniem robót naprawczych, konserwacyjnych, montażowych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowaniem innych działań technicznych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego elementów organizacji ruchu drogowego, do których zalicza się: 2.1. Prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2.2. Prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego. 2.3. Prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania poziomego. 2.4. Prace związane z zabezpieczeniem awarii w pasie drogowym – oznakowanie tymczasowe. 2.5. Prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej stałej i tymczasowej organizacji ruchu. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów. 4. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1. dla części I – Rejon I – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 2. dla części II – Rejon II – 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100); 3. dla części III – Rejon III – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 4. dla części IV – Rejon IV – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 5. dla części V – Rejon V – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 6. dla części VI – Rejon VI – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 7. dla części VII – Rejon VII – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: 3.1. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); 3.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt 3.1.) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 4. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych. 5. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 8. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach