Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576 32 15, , fax. 82 576 10 84
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
  ul. Kwiatowa 1
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 32 15, , fax. 82 576 10 84
  REGON: 65459800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostaje podzielone na dwie odrębne Części, zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia. 1.Przedmiotem „Części 1 – Dostawa oleju napędowego i benzyny” jest dostawa oleju napędowego na potrzeby tankowania pojazdów DPS oraz dostawa benzyny 95-oktanowej na potrzeby sprzętu mechanicznego należącego do DPS. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów. Dostawa benzyny odbywać się będzie poprzez tankowanie kanistrów do tego celu przeznaczonych. Szacunkowe ilości paliw na okres 12 miesięcy: 9825 litrów oleju napędowego; 435 litrów benzyny 95. Paliwa powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ) oraz normom: PN-EN 228:2013-04; PN-EN 590:2013-12 Tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo. Dopuszczalna jest możliwość stosowania mikroprocesorowych kart paliwowych do kontrolowania i monitorowania dokonywanych transakcji. Każdorazowe tankowanie potwierdzone będzie ponadto stosownym dokumentem (np.: WZ, Dowód Sprzedaży, wydruk z terminala, pokwitowanie) uwzględniającym ilość oraz wartość lub cenę tankowanego paliwa. Rozliczenie następować będzie poprzez wystawienie faktury zbiorczej za okresy od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Tankowania odbywać się będą na stacji paliw pracującej całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, zlokalizowanej w odległości maksymalnie 8 kilometrów od siedziby Zamawiającego. CPV: 09134100-8 olej napędowy; 09132100-4 benzyna bezołowiowa 2.Przedmiotem „Części 2 – Dostawa oleju opałowego” jest dostawa oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do celów grzewczych. Miejsce dostaw – Filia Domu Pomocy Społecznej w Bzowcu, gm. Rudnik, powiat krasnostawski. Olej opałowy musi spełniać parametry fizyko – chemiczne określone w PN-C-99024:2011. Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy wynosi 21566 litrów. Jednorazowa dostawa w ilości przeciętnie 5000 - 6000 litrów. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. CPV: 09135100-5 olej opałowy Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy zawiera Załącznik nr 2 dla każdej z wydzielonych Części. Załączniki są integralnym elementem SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.1 dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający uznaje, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. W celu uzyskania informacji o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i rejestrów publicznych. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, bezpośrednio pozyskał dane osób fizycznych, to ciąży na Wykonawcy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem tych osób, których dane osobowe dotyczą. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach