Przetargi.pl
Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 47 81 625 , fax. 81 47 81 625
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 76
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 47 81 625, fax. 81 47 81 625
  REGON: 60712314000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, zwany dalej również obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Projekty Budowlane i Wykonawcze (dotyczące remontu izolacji przeciwwodnych w budynku położonego przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie oraz branży drogowej), - Przedmiar robót (charakter pomocniczy). Remont obejmuje przewidziane w dokumentacji prace polegające na odtworzeniu niesprawnych lub brakujących izolacji przeciwwilgociowych oraz na wykonaniu towarzyszących prac remontowych (prace termoizolacyjne, brukarskie, roboty ziemne, renowacyjne, tynkarskie, malarskie). Prace objęte dokumentacją dotyczą zewnętrznej części budynku w przestrzeni fundamentów (ławy i ściany fundamentowe) oraz wybranych pomieszczeń kondygnacji piwnicznej. Celem prac remontowych jest likwidacja zawilgocenia murów, zacieków oraz przedostawania się wody do wnętrza budynku przez ściany zewnętrze i strop najniższej kondygnacji oraz renowacja i odtworzenie warstw tynku i powłok malarskich na ścianach i stropie piwnic w pomieszczeniach. Remont dotyczy zewnętrznych ścian budynku (ścian fundamentowych) w części zagłębionej w gruncie (od ław fundamentowych do cokołu ponad terenem) oraz części ciągu pieszo - jezdnego. Zakres prac wynika ze stwierdzonych zawilgoceń ścian piwnic oraz występujących na nich uszkodzeń wynikających z braku lub nieskuteczności izolacji przeciwwilgociowych (zgodnie z opinią techniczną). Prace podzielone zostały na dwa etapy prac budowlanych. Etapowanie prac związane jest z zapewnieniem swobodnego i bezkolizyjnego dostępu dla użytkowników budynku Sądu Rejonowego. Po analizie występujących na obiekcie zawilgoceń i ich przyczyn stwierdzono konieczność wykonania następujących prac naprawczych: • naprawa izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami archiwum – ciąg pieszo – jezdny, • naprawa izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych części podziemnej budynku. Wykonanie izolacji związane jest z wykonaniem robót towarzyszących. Odtworzenie stanu istniejącego i przywrócenie bezpiecznej komunikacji dla pieszych i pojazdów. Prace drogowe nie zmienią istniejącej komunikacji zbiorowej. Obiekt objęty remontem zlokalizowany jest na dz. nr 9/95, 9/98, 9/119 przy ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin. Na działkach znajduje się budynek objęty remontem, infrastruktura techniczna, ciąg pieszo- jezdny, parkingi oraz chodniki. Działka obsługiwana jest poprzez istniejący zjazd od ulicy Konrada Wallenroda. Prace remontowe nie wpłyną na zmianę zagospodarowania oraz rzeźbę terenu. Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie położony przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym podpiwniczonym. Nad częścią piwnicy przebiega ciąg pieszo- jezdny. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Prace będą prowadzone w czynnym budynku. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników Zamawiającego i innych osób korzystających z budynku. Prace w wybranych pomieszczeniach mogą być prowadzone pod nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego/pracownik firmy ochraniającej). Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Z uwagi na lokalizację oraz dojazd do remontowanej posesji Zamawiający przed sporządzeniem oferty zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy określenie możliwości transportowych i sprzętowych niezbędnych do prowadzenia prac (tj. określenie drogi dojazdowej i ustalenie wielkości i rodzaju sprzętu, który mógłby z niej korzystać). Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Z realizacją zamówienia związany jest obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach