Przetargi.pl
Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działek nr ewid. 20/1 i 51/4

Gmina Krempna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna 85
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4414045 , fax. 013 4414045
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krempna
  Krempna 85 85
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4414045, fax. 013 4414045
  REGON: 00054809200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krempna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działek nr ewid. 20/1 i 51/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działek nr ewid. 20/1 i 51/4. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie następujących grup prac remontowych i budowlanych: 1.Remont świetlicy-wiatrołap 2.Remont świetlicy - sala 3.Remont - sali małej na parterze 4.Remont sanitariatów 5.Remont - sali dużej na piętrze 6.Remont pokrycia dachowego 7.Wykonanie parkingu nr 1 8.Wykonanie parkingu nr 2 Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krempna.pl, www.krempna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach