Przetargi.pl
Remont budynków garażowych nr 14, 15 i 16 w kompleksie wojskowym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – postępowanie nr 48/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków garażowych nr 14, 15 i 16 w kompleksie wojskowym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – postępowanie nr 48/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynków garażowych nr 14, 15 i 16 w kompleksie wojskowym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. W ramach zamówienia należy wykonać m.in. budynek nr 14: wymianę pokrycia dachowego papowego; wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; wykonanie wentylacji grawitacyjnej; uzupełnienie tynków zewnętrznych; uzupełnienie fugowania cokołu ceglanego; malowanie bram stalowych; wymianę opaski betonowej przy budynku; wymianę zniszczonych tynków wewnętrznych sufitów; wymianę stolarki okiennej; wymianę naświetli nad bramami, wymianę krat okiennych stalowych; roboty malarskie; wyrównanie terenu przy budynku z odtworzeniem trawnika; demontaż instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej; demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej na dachu i ścianach pionowych; wykonanie przewodów odprowadzających instalacji uziemienia; wykonanie oświetlenia podstawowego; wykonanie instalacji gniazdowej; wykonanie badań i pomiarów odbiorczych. Budynek nr 15: uzupełnienie tynków zewnętrznych; uzupełnienie fugowania cokołu ceglanego; wykonanie wentylacji grawitacyjnej (kratki nawiewne, wywietrzaki dachowe); wymianę bram stalowych pięcioskrzydłowych; wymianę fragmentów posadzki betonowej w świetle bram; wymianę opaski betonowej przy budynku; przełożenie kostki brukowej; wymianę zniszczonych tynków wewnętrznych sufitów; wymianę stolarki okiennej; wymianę naświetli nad bramami; wymianę krat okiennych stalowych; roboty malarskie; wyrównanie terenu przy budynku z odtworzeniem trawnika; wymianę podejść kanalizacji burzowej; demontaż instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej; wykonanie przewodów odprowadzających instalacji uziemienia; wymianę złącza kablowego; wykonanie oświetlenia podstawowego świetlówkowego; wykonanie instalacji gniazdowej; wykonanie badań i pomiarów odbiorczych. Budynek nr 16: uzupełnienie tynków zewnętrznych; uzupełnienie fugowania cokołu ceglanego; wykonanie wentylacji grawitacyjnej (kratki nawiewne, wywietrzaki dachowe); malowanie bram stalowych; wymianę opaski betonowej przy budynku; wymianę zniszczonych tynków wewnętrznych sufitów; wymianę stolarki okiennej; wymianę naświetli nad bramami; wymianę krat okiennych stalowych; roboty malarskie; wyrównanie terenu przy budynku z odtworzeniem trawnika; wymianę podejść kanalizacji burzowej wraz z czyszczakami pod rury spustowe; demontaż instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej; wykonanie przewodów odprowadzających instalacji uziemienia; wymianę złącza kablowego; wykonanie oświetlenia podstawowego świetlówkowego; wykonanie instalacji gniazdowej; wykonanie badań i pomiarów odbiorczych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 21 WOG, ul. Łęczycka 10-12 82-300 Elbląg; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 950,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium, wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem „WADIUM – nr postępowania” i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty załącza się kopię dokumentu wadialnego i numeruje jako kolejną stronę w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach