Przetargi.pl
Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/dzp, https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu jest konieczne i niezbędne z uwagi na badania, które podjęto w poszczególnych wydziałach oraz katedrach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W celu zachowania koniecznej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczania do utraty uzyskanych wyników Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostaw pipet automatycznych i elektronicznych oraz końcówek do pipet używanych w rozpoczętych i kontynuowanych badaniach. Wskazanie przez Zamawiającego producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów – przy zastosowaniu asortymentu innego niż wskazany konieczna jest kalibracja wielu systemów badawczych, pociągająca za sobą wysokie nakłady ekonomiczne oraz niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzanych analiz. 4. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach i właściwościach równoważnych tj. nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę pipet automatycznych i elektronicznych oraz końcówek do pipet o parametrach i właściwościach równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: 4.1. oferowany przez niego asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania a w szczególności, że asortyment ten jest tożsamy pod względem opisanych przez zamawiającego parametrów, 4.2. oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzących przez Zamawiającego, bez wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. rekalibracji wykorzystywanych do badań aparatów i urządzeń. 4.3. użycie zaoferowanego asortymentu o właściwościach równoważnych nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowego asortymentu i materiałów zużywalnych. 5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane końcówki do pipet pochodziły od tego samego producenta, co zaoferowane pipety. 6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 7. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie przed udzieleniem zamówienia: 1.1. Próbek oferowanego asortymentu, w następujących ilościach: - pipety: 1 sztuka z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SIWZ, - końcówki do pipet: 1 opakowanie z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Próbki należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA PRÓBEK (PIPETY, KOŃCÓWKI DO PIPET) DOTYCZY JEDYNIE OFERT RÓWNOWAŻNYCH. 1.2. Certyfikatów CE dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek. Dołączone certyfikaty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA CERTYFIKATÓW CE DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. 1.3. Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego rodzaju pipet i końcówek. Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów w wyraźnie oznaczonymi pozycjami i numerami katalogowymi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Dołączone katalogi (foldery) należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA KATALOGÓW DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. 1.4. Instrukcję obsługi dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek. Dołączone instrukcje należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA INSTRUKCJI OBSŁUGI DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2.3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 2.4. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione: a) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem – wersja papierowa złożenia oferty, b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub poświadczone przez notariusza – wersja elektroniczna złożenia oferty. 3. Forma elektroniczna złożenia oferty: 3.1. Sposób złożenia oferty w formie elektronicznej opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców, 3.2. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę w sposób określony w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców, 3.3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 4. Forma papierowa złożenia oferty: 4.1. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zawierającej oznaczenie: „Oferta w postępowaniu nr 158/2020/PN/DZP na dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 4.2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach