Przetargi.pl
Remont bieżni w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4437331
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4437331
  REGON: 01525964000138
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bieżni w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont bieżni znajdującej się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie w zakresie:a) remontu bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą o nawierzchni poliuretanowej,b) wymiany nawierzchni poliuretanowej na skoczni wzwyż i na rozbiegu do skoku w dal,c) wymiany koryt odwodnienia liniowego bieżni,d) wymiany nawierzchni z kostki betonowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6d do SWZ, stanowiący jednocześnie załącznik do projektowanych postanowień umowy oraz:1) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;2) Dokumentacja projektowa - stanowiąca załącznik nr 6a do SWZ, będąca jednocześnie załącznikiem do projektowanych postanowień umowy;3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 6b do SWZ, będąca jednocześnie załącznikiem do projektowanych postanowień umowy;4) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6c do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem do projektowanych postanowień umowy;5) Wzór materiałów informacyjnych, stanowiący załącznik nr 6e do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem do projektowanych postanowień umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach