Przetargi.pl
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-247 Warszawa, Marcina Flisa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015266812
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej opisany warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), tzn. jest przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach