Przetargi.pl
Remont - modernizacja dróg gminnych : Nr 101020 O i Nr 101021 O Jaworzno - Słowików od skrzyż. z DK nr 42 w Mirowszczyźnie do skrzyż. dróg gminnych w Słowikowie

Gmina Rudniki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 35-95-072 , fax. 034 3595013
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudniki
  ul. Wojska Polskiego 12 12
  46-325 Rudniki, woj. opolskie
  tel. 034 35-95-072, fax. 034 3595013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl, www.bip.rudniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont - modernizacja dróg gminnych : Nr 101020 O i Nr 101021 O Jaworzno - Słowików od skrzyż. z DK nr 42 w Mirowszczyźnie do skrzyż. dróg gminnych w Słowikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontu - modernizacji drogi gminnej nr 101020 O i nr 101021 O Jaworzno - Słowików od skrzyżowania z DK nr 42 w Mirowszczyźnie do skrzyżowania dróg gminnych w Słowikowie. Łączna długość drogi przewidziana do remontu wynosi 2345 mb., Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: - roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza, - niezbędne roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, karczowanie pni drzew po wycince, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 3cm 10 952 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 10 952m2, - odmulenie rowów, - wymiana rur przepustowych fi 40 cm pod wszystkimi zjazdami w miejscu odtwarzanego rowu, wraz z wykonaniem murków oporowych, - wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów z masa bitumiczna, destrukt asfaltowy), - wymiana 2 przepustów fi 80cm pod drogą wraz z wykonaniem ścianek oporowych, - wymiana 1 przepustu fi 150 cm pod droga wraz z wykonaniem ścianek oporowych, - wykonanie ścieku prefabrykowanego 85mb, - wykonanie dwustronnych poboczy tłuczniowych szer. 50 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kostki kamiennej 9/11 na podbudowie betonowej gr. 20 cm w ilości 125 m2 - montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego. W cenie oferty należy skalkulować koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania podbudowy kruszywa pochodzenia osadowego, np. wapieni, dolomitów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w załączonej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarze robót. Odbiór robót przeprowadzony zostanie w terminie 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę oraz przedłożenia protokołów odbiorów robót zanikających, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej z wynikami badań nawierzchni, o których mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, certyfikatów jakości, atestów, deklaracji zgodności na zastosowane materiały, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie robót. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-09-30 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ; Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział w Radłowie, ul. Długa 2, 46-331 Radłów 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007; przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego jest uznana jako data i godzina wpłynięcia wadium; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Oferta jest skutecznie zabezpieczenia wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzinie/ składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w pozostałej formie niż pieniądz należy złożyć za pokwitowaniem w formie oryginału w Biurze Obsługi Interesanta ( parter) Urzędu Gminy w Rudnikach 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, a kserokopię (-e) potwierdzoną ( e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą - pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania - oraz umożliwić Zamawiającemu otrzymanie okresowej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudniki.pl, www.bip.rudniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach