Przetargi.pl
Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu - 2 zadania częściowe, Postępowanie nr: ZP-016/II/ 94/2014/U

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu - 2 zadania częściowe, Postępowanie nr: ZP-016/II/ 94/2014/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu - 2 zadania częściowe, 1) Zadanie częściowe nr 1. Uporządkowanie, wywóz śmieci, znajdujących się na działce nr 357 o pow. 1,5710 ha, obręb Czechowice Zachód, miasto Gliwice, woj. śląskie oraz ich utylizacja na lokalnym wysypisku. 2) Zadanie częściowe nr 2. Uporządkowanie, wywóz i utylizacja na lokalnym wysypisku odpadów komunalnych, gruzu zmieszanego z ziemią, śmieci, konarów drzew znajdujących się na działkach nr 585/1, 586/1, 587/5 k.m. 8 o pow. 1,4317 ha, obręb Siemonia, gmina Bobrowniki, woj. śląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905113005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl/web/guest/anr/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach