Przetargi.pl
Zakup i dostawa preparatu do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego na okres 2 lat

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Reymonta 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01 , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Reymonta 8 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, fax. 077 453-61-06
  REGON: 00064013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa preparatu do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego na okres 2 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa preparatu do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego na okres 2 lat. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398220000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W danym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ginekologia.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną