Przetargi.pl
Regulacja stanu prawnego działek przy drodze powiatowej Nr 1809L - II postępowanie

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Regulacja stanu prawnego działek przy drodze powiatowej Nr 1809L - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego działek przy drodze powiatowej Nr 1809L 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71354000-4 – usługi sporządzania map 71355000-1 – usługi pomiarowe 3. Przedmiotem zamówienia jest podział działek w ciągu drogi powiatowej nr 1809 L na odcinku od granicy z powiatem chełmskim do mostu na kanale Wieprz-Krzna w m. Szpica zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem terenu drogi powiatowej gruntów zajętych pod pas drogowy (rów, pobocze, skarpa). Szacunkowa ilość działek do podziału w ramach zamówienia – ok. 100 szt. (liczba działek w trakcie realizacji zamówienia może się zmienić - zwiększyć/zmniejszyć, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia) 4. W ramach zamówienia należy wykonać mapę podziałową w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, w ilości po 3 egz. dla podziałów wykonywanych w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 133, poz. 872 ze zm.). 5. Mapę podziałową należy wykonać jedną na obręb geodezyjny tj; jedna mapa podziałowa na cały obręb geodezyjny w ilości po 3 egzemplarze na każdą działkę Zamawiający zakłada wykonanie 5% map podziałowych na każdą działkę osobno. 6. Dokumentacja potrzebna jest do celów związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne. W zależności od potrzeb opracowanie winno zawierać: 1) pozyskanie map ewidencji gruntów z naniesionymi granicami działek zajętych pod drogi i działek sąsiadujących wraz z naniesionymi nr działek; 2) wykazy właścicieli władających nieruchomościami – zawierające dane : numery działek, władających, numery KW, ustalonych właścicieli nieruchomości, użytki działek, odpowiednie powierzchnie 3) wkreślenie na mapach syt. – wys. w skali 1: 500 lub 1: 1000 granic nieruchomości wraz z ich numeracją, na pokładzie mapowym – wg stanu nieruchomości na dzień 31.12.1998 r. obejmujący pełne dane ewidencyjne podmiotowe i przedmiotowe; 4) wznowienie i przyjęcie granic wskazanych w ewidencji gruntów, 5) ustalenie w terminie faktycznego stanu władania i położenia punktów granicznych na dzień 31.12.1998r. 6) opis i szkic przebiegu granic według faktycznego przebiegu drogi z dowiązaniem do trwałych elementów zagospodarowania terenu. 7) opinię dotyczącą zgodności granic prawnych nieruchomości drogi publicznej z jej granicami wg stanu na dzień 31.12.1998 r. 8) zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mapę do celów prawnych; 9) ustalenie stanów prawnych nieruchomości: 10) ustalenie granic nieruchomości (lub ich część) zajętych pod drogi publiczne. 7. Mapy podziałowe wykonać zgodnie z wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami , w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r, poz. 725 z późn. zm.). 8. Na mapie podziałowej wykonanej w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 133, poz. 872 ze zm.)należy umieścić zapis o treści: „Projekt podziału nieruchomości wykonany do celów postępowania administracyjnego prowadzony w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 133, poz. 872 ze zm.)”. 9. Mapę należy zatwierdzić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej 10. W ramach zamówienia należy także wykonać wytyczenie i stabilizację tymczasową punktów w terenie na granicy każdej działki osobno. Stabilizację tymczasową nowego punktu granicznego należy wykonać palikiem drewnianym wysokości 0,5 m oznaczonym farbą koloru jasnego i wystającym na poziom terenu ok 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach