Przetargi.pl
Dostawa aparatury kontrolno-badawczej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa, publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury kontrolno-badawczej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-badawczej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej z podziałem na 10 części: 1) Część 1 - Oscyloskop cyfrowy 4x250MHz z wbudowanym generatorem DDS 25M – 8 szt.; 2) Część 2 - Cyfrowy multimetr laboratoryjny – 8 szt.; 3) Część 3 - Zasilacz laboratoryjny potrójny programowalny – 9 szt.; 4) Część 4 - Autotransformator regulacyjny jednofazowy – 4 szt.; 5) Część 5 - Wielofunkcyjny cyfrowy miernik mocy – 4 szt.; 6) Część 6 - Miernik uniwersalny – 32 szt.; 7) Część 7 - Cyfrowy multimetr laboratoryjny – 4 szt.; 8) Część 8 - Oscyloskop cyfrowy – 2 szt.; 9) Część 9 - Cyfrowy multimetr laboratoryjny – 1 szt.; 10) Część 10 - Miernik uniwersalny – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części od 1 do 10 został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm podwykonawców oraz zakresu zadań powierzonego podwykonawcom; 2) oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach