Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg gruntowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola, Gmina Ostrówek, powiat lubartowski

Powiat Lubartowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 552 865 , fax. 818 543 324
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubartowski
  ul. Słowackiego 8
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 865, fax. 818 543 324
  REGON: 43101919300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg gruntowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola, Gmina Ostrówek, powiat lubartowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa dróg w ramach prac związanych z zagospodarowanie poscaleniowym gruntów w obrębach Antoniówka, Cegielnia i Kamienowola i obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie nowej nawierzchni dróg , - ustawienie nowego oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego, - roboty wykończeniowe, - opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna ( załącznik Nr 1 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości dla każdej części oddzielnie: 1) część I 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 2) część II 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 9.2 Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w takiej sytuacji dokument wadium zaleca się dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie z dopiskiem - Część I - „Wadium: PRZETARG – budowa dróg. ” - Część II - „Wadium: PRZETARG – przebudowa dróg. ” w sekretariacie siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 15.04.2020 r. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp za pośrednictwem ePUAP lub miniPortalu - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w postaci elektronicznej (podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia) z tym zastrzeżeniem, że dokument ten musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach