Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice

Gmina Skierbieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-420 Skierbieszów, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 213 670 , fax. 846 213 670
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skierbieszów
  Rynek 1
  22-420 Skierbieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 213 670, fax. 846 213 670
  REGON: 95036856900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skierbieszo.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice. Zamówienie nie obejmuje dobudowy ganku, remontu dachu z pokryciem nowego dachu blachą i wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (zostały to już wykonane w ramach wcześniejszego zamówienia), przyłącza wodociągowego, które Zamawiający wykona we własnym zakresie, gdyż w m. Sulmice została wybudowana sieć wodociągowa, studni głębinowej wraz z obudową, altany, ciągów pieszo – jezdnych, wyposażenia placu w ławki, kosze na śmieci, metalowego stojaka na rowery. Część zamówienia wspófinansowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 01021-6935-UM0312062/19. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice oraz udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. b) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektami budowlanymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ z zastrzeżeniem, że zamówienie nie obejmuje dobudowy ganku, remontu dachu z pokryciem nowego dachu blachą i wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (zostały to już wykonane w ramach wcześniejszego zamówienia), przyłącza wodociągowego, które Zamawiający wykona we własnym zakresie, gdyż w m. Sulmice została wybudowana sieć wodociągowa, studni głębinowej wraz z obudową, altany, ciągów pieszo – jezdnych, wyposażenia placu w ławki, kosze na śmieci, metalowego stojaka na rowery, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ przy użyciu przedmiarów robót (stanowiących jedynie materiał pomocniczy do wyceny przedmiotowego zakresu robót z zastrzeżeniem że w przedmiarze robót branży sanitarnej należy usunąć dział 4 - przyłącze wodociągowe i dział 5 - obudowa studni, z uwagi na rezygnację z wykonania tych robót przez Zamawiającego) – załącznik nr 10 do SIWZ, a także decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - załącznik nr 11 do SIWZ c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót przed podpisaniem umowy, który winien uwzględniać rozpoczęcie robót w terminie najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy 3. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentacje projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W przypadku gdy w SIWZ lub załącznikach zostałyby użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo o określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać że zastosowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego . 4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia związane z wykonywaniem robót: a) w zakresie ogólnobudowlanym • jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 8. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi. 9. W przypadku niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7-8, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca przy realizacji zamówienia 1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.2 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; propozycja wzoru zobowiązania została określona w załączniku nr 6 do SIWZ. 1.3 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 1.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty określone w pkt 6.8 pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące podwykonawców przy realizacji zamówienia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ. 3. Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 3.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - każdy z nich: 1) składa wraz z ofertą oświadczenia z pkt 6.2. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 2) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90 informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców), 4) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 2 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5.3. SIWZ. 3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ: 1) ppkt 6.8 pkt 1 lit. d SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) ppkt 6.8 pkt 1 lit. a, b, c SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: • w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit. b SIWZ - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 2 lit. a SIWZ- nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.8. pkt 1 lit. d SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 4.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach