Przetargi.pl
Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie.

Gmina Zalesie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-512 Zalesie, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 757 586 , fax. 833 757 586
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zalesie
  ul. Warszawska 34
  21-512 Zalesie, woj. lubelskie
  tel. 833 757 586, fax. 833 757 586
  REGON: 55147300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zalesie.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi : Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące usługi : 1) Eksploatacja , konserwacja i bieżące utrzymanie wiejskiego systemu wodociągów wraz z podjęciem natychmiastowych działań w sytuacjach awaryjnych na sieciach i Stacji Ujęcia Wody w Zalesiu. Bieżąca eksploatacja , konserwacja i utrzymanie wiejskiego systemu wodociągów podlegać będzie na obowiązkowych czynnościach: a) okresowe płukanie sieci , badanie wody, bieżące naprawy uzbrojenia sieci i przyłączy do zaworu głównego za wodomierzem , b) wymiana wodomierzy w ramach legalizacji, według harmonogramu przedstawionego przez Właściciela c) bieżące naprawy urządzeń technologicznych na SUW w Zalesiu, d) usuwanie natychmiastowe awarii na sieci wodociągowej i SUW w Zalesiu (przerwa w dostawie wody nie dłuższa niż 12 godz.), e) bieżący remont obiektów i urządzeń na SUW w Zalesiu, f) egzekwowanie napraw uszkodzeń od sprawcy we własnym zakresie, g) pokrycie całkowitych kosztów eksploatacji, konserwacji, napraw awaryjnych opłat dotyczących poboru wody, badań i ekspertyz oraz opłat za zużytą energię, h) zabezpieczenie w wyposażenie SUW w Zalesiu w podstawowy sprzęt p.poż. i bhp. i) zawarcie umów na dostawę wody z mieszkańcami w budynkach wielorodzinnych (z każdym indywidualnie). j) zabezpieczenie obiektów oraz ich całodobowy nadzór (ruch ciągły) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich ponosi konserwator, k) Konserwator ma obowiązek na żądanie właściciela udostępnić dokumentację finansową dotyczącą utrzymania sieci wodociągowej z urządzeniami towarzyszącymi. 2) Eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków o przepustowości 100 m3 /d wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Zalesiu, oczyszczalni ścieków o przepustowości 50 m3/d wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Kijowiec PGR, sieci kanalizacji sanitarnej w Lachówce Dużej i Lachówce Małej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym. Bieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną polegać będzie na obowiązkowych czynnościach : a) obsługa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej , zgodnie z instrukcją obsługi. b) zawarcie umów na odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej c) przyjmowanie ścieków dowożonych w ilości nie przekraczającej dozwoloną proporcję do ścieków dopływających. d) zabezpieczenie obiektów w wyposażenie w podstawowy sprzęt p.poż. i bhp. e) ubezpieczenie obiektów od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich. f) ponoszenie kosztów badań i ekspertyz oraz opłat za korzystanie ze środowiska. g) ponoszenie kosztów remontów bieżących. h) ponoszenie kosztów transportu i składowania osadu na składowisku odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65130000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 11 650,32 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 32/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. * Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie przedłożonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ - pkt 1 oświadczenia);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZp jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną