Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 782 102 , fax. 833 782 039
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 833 782 102, fax. 833 782 039
  REGON: 30237753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi wykonywanymi w ramach realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice”. 2. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: – 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 3. Przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami których przedmiotem jest budowa nowej fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowa istniejącej fontanny, montaż małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Wisznice. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór nad robotami: 1) demontaż istniejącego utwardzenia, 2) wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, 3) wykonanie fontanny w systemie dry plaza o wymiarach płyty fi 6,0m z niecką ukrytą zabudowaną płytami granitowymi wraz z niezbędną infrastrukturą, 4) przebudowa istniejącej fontanny, 5) utwardzenie terenu, 6) dostawa i montaż małej architektury: ławki, stoły, kosze, ławki multimedialne. 5. Szacunkowa wartość netto nadzorowanych robót wynosi 426 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach