Przetargi.pl
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 591 004 , fax. 818 591 059
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
  ul. Jana Pawła II 29
  21-150 Kock, woj. lubelskie
  tel. 818 591 004, fax. 818 591 059
  REGON: 43102006100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umigkock.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miasta Kock. Zamówienie składa się z czterech części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Piłsudskiego Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. M. Stępnia, Przechodniej i Sportowej Część 3: Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. B. Joselewicza Część 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Joselewicza do granic aglomeracji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Dokumentacja projektowa (zał. nr 1 do SIWZ), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach