Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kraśnik”.

Miasto Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 251 540 , fax. 818 252 709
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kraśnik
  ul. Lubelska 84
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 818 251 540, fax. 818 252 709
  REGON: 52410500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kraśnik”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kraśnik” przy ul. Lubelskiej w Kraśniku do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę/budowę zaprojektowanych obiektów. 2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje wykonanie: 1) dwóch wariantów rozwiązań koncepcyjnych uwzględniających wejście główne do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i podświetlanym napisem oraz kolorystykę budynku. 2) projektów rozbiórki następujących elementów budynku: a) betonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, b) schodów z lewej strony od wejścia do urzędu (schody boczne z prawej strony pozostają bez zmian), c) drewnianego zadaszenia, pokrytego blachą stalową opartego na czterech betonowych słupach, d) daszków nad bocznymi wejściami, 3) projektów budowlano – wykonawczych w oparciu o uzgodnione przez Zamawiającego rozwiązania koncepcyjne: a) schodów wejściowych do budynku urzędu usytuowanych na wprost do drzwi wejściowych, b) ażurowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, c) zadaszenia nad wejściem do budynku, d) wymianę 2 zadaszeń nad bocznymi wejściami, tak aby były spójne z zadaszeniem nad wejściem głównym, e) malowanie elewacji, f) wykończenie cokołów wokół budynku, g) malowanie schodów nie przewidzianych do rozbiórki farbą do betonu, h) częściową wymianę stolarki okiennej (ok. 13 sztuk), i) czyszczenie, malowanie i regulację stolarki niepodlegającej wymianie , j) wymianę parapetów zewnętrznych, uszkodzonych lub źle obsadzonych, k) podświetlany napis „Urząd Miasta w Kraśniku” wraz z herbem miasta (wzór do ustalenia na etapie koncepcji), l) dostosowanie istniejącej na parterze budynku toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. W skład przedmiotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania wchodzą m.in.: 1) projekty rozbiórki – 5 egz., 2) projekty budowlano-wykonawcze – 5 egz., 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (do wszystkich branż) – po 2 egz., 4) przedmiar robót – po 2 egz., 5) kosztorys inwestorski – po 2 egz. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy podanych powyżej i w formie elektronicznej zapisanej na nośniku USB (pendrive) – 1 egz. 5. Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) rysunki należy zapisać w formacie *.pdf i *.dwg, 2) opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy zapisać w formacie *.doc i *.pdf, 3) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy zapisać w formacie *.xls i *.pdf, 4) wszystkie dokumenty i rysunki w formacie *.pdf, należy zeskanować z podpisami, 5) dokumenty takie jak: uzgodnienia, decyzje, opinie, itp. należy zeskanować i zapisać w formacie *.pdf. oraz załączyć do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB (pendrive), 6) wersja elektroniczna nie może zawierać danych osobowych. 6. W ramach umowy należy wykonać wszelkie inne opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy zdobycie wszelkich informacji, które są konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 8. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy opracować między innymi zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.), 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 4) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 6) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a przede wszystkim zgodnie z: a) art. 29 ust. 1: „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, b) art. 29 ust. 2: „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”, c) art. 29 ust. 3: „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny” z propozycją takiego opisu Wykonawca każdorazowo wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody, d) art. 29 ust. 5 i 6: „opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku, gdy wymagania wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. e) art. 30 ust. 1, f) art. 30 ust. 4, g) art. 30 ust. 8. 7) innymi przepisami, w tym przepisami prawa Unii Europejskiej, 8) obowiązującymi normami, 9) niniejszą umową. 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z treścią umowy, SIWZ, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 10. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana techniczne we wszystkich branżach i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja będzie stanowić podstawę wykonania robót budowlanych oraz użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 11. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość wykonania przy jak najniższych kosztach celu obiektu. 12. Przedmiotem niniejszej umowy objęte jest również udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz dokonywanie zmian i uaktualnień dokumentacji projektowej, w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań, przy czym Wykonawcy za te czynności nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Czynności te będą wykonywane w terminach każdorazowo określanych przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zmian, uzupełnień oraz poprawek, wynikłych z niezgodności opracowania lub z błędów Wykonawcy. Wszelkie prace wynikłe z przyczyn, o których mowa powyżej, wykonane będą w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 14. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy na żądanie Zamawiającego, dokonać dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzysta go do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. 15. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co zostanie potwierdzone załączeniem do przekazywanej dokumentacji ważnych zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kraśnik”. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kraśnik" a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 03.04.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 2) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 4) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 6) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię. B. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach