Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym dotyczących realizacji projektu Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Al. Politechniki 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6313500 , fax. 042 6313502
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Al. Politechniki 6 6
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6313500, fax. 042 6313502
  REGON: 00000158300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym dotyczących realizacji projektu Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa publikowania przez Wykonawcę (Wydawcę) ogłoszeń kolorowych wg Załącznika 1.1SIWZ w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim o średnim nakładzie ( liczonym przy rozpowszechnianiu płatnym) nie mniejszym niż 100 tys. egzemplarzy za rok 2009, posiadającej cykliczny dodatek edukacyjny, w którym ukazują się ogłoszenia o rekrutacji na studia oraz posiadającej dodatek regionalny o tematyce edukacyjnej. Zamawiający przewiduje publikację ogłoszeń o łącznej powierzchni: do 2.300 cm2 (dwa tysiące trzysta). Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa publikowania przez Wykonawcę (Wydawcę) ogłoszeń kolorowych wg Załącznika 1.1SIWZ w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) o średnim nakładzie (liczonym przy rozpowszechnianiu płatnym) nie mniejszym niż 23 tys. egzemplarzy za rok 2009, posiadającej cykliczny dodatek o tematyce edukacyjnej, w którym ukazują się ogłoszenia o rekrutacji na studia. Zamawiający przewiduje publikację ogłoszeń o łącznej powierzchni: do 4.500 cm2 (cztery tysiące pięćset)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach