Przetargi.pl
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7237353 , fax. 044 7233489
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Cekanowska 5 5
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7237353, fax. 044 7233489
  REGON: 00470072800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie grupowe dla 9 beneficjentów ostatecznych w zakresie Pracownik administracyjno-biurowy: - termin rozpoczęcia szkolenia: szkolenie winno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich potwierdzających zdolność beneficjentów ostatecznych do podjęcia zatrudnienia w w/w zakresie, nie później niż w ciągu 7 dni po zawarciu umowy; - koszt badań lekarskich pokryje wykonawca; - liczba dni szkolenia: maksymalnie 40 kolejnych dni roboczych; - termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 30 maja 2010r; Przez wykonanie całości zamówienia zamawiający rozumie przeprowadzenie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych zgodnie z programem szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminów z części teoretycznej i praktycznej; - liczba godzin szkolenia: 200 godzin (1 godzina = 60 min) na jednego uczestnika, 5 godzin (1 godzina = 60 min) dziennie, w tym: 30 godzin (1 godzina = 60 min) z wiedzy teoretycznej i 170 godzin (1 godzina = 60 min) z wiedzy praktycznej; - miejsce odbywania szkolenia: teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego; - szkolenie winno odbywać się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni robocze, w tym zamawiający wymaga aby we wtorki zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00; - zakres tematyczny szkolenia: podstawy pracy z komputerem: ogólna budowa komputera, praca z myszką, praca z klawiaturą; obsługa systemu operacyjnego: dostosowanie systemu do własnych potrzeb, uruchamianie programów, instalacja oprogramowania; obsługa urządzeń zewnętrznych: drukarka, skaner - skanowanie jako pliki JPG, skanowanie plików tekstowych do edytora tekstu, skanowanie plików mieszanych do programu Publisher, kopiarka, niszczarka, telefaksem; praca z nośnikiem danych: płyta CD-ROM/DVD-ROM, pamięć masowa typu Flash np. SD, Pendrive (pamięć przenośna Flash), internet: wyszukiwanie przydatnych informacji, pobieranie plików z internetu, zakładanie konta e-mail, poczta elektroniczna wysyłanie odbieranie e-maili, wysyłanie zbiorcze, korzystanie z książki adresowej. Zapoznanie się z instrukcją obiegu dokumentów. Każdy uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego w całym procesie nauczania. Ponadto wykonawca winien zapewnić beneficjentom ostatecznym minimum 3 kopiarki, 3 telefaksy, 3 skanery, 2 niszczarki do szkoleń z wiedzy praktycznej. Wykonawca winien wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne. Program szkolenia musi być sporządzony zgodnie z Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl; Po zakończeniu szkolenia beneficjenci ostateczni otrzymają od wykonawcy następujące dokumenty: 1) Zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 2) Certyfikat o ukończeniu szkolenia z kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unii Europejskiej z odniesieniem Europejski Fundusz Społeczny, Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Realizatora Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3) Zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych i specjalistycznych wymaganych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Kopie w/w dokumentów wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od ukończenia szkolenia. 2. Wymagania dla punktu 2.2 SIWZ: 1) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne oraz zestaw niezbędnych materiałów pomocniczych, między innymi: skrypt, minimum 1 notatnik, minimum 2 długopisy oraz sporządzić protokół przekazania w/w materiałów, w tym każdy uczestnik szkolenia potwierdza odebranie materiałów własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po wydaniu materiałów. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi indywidualne stanowisko do szkolenia. 3) Wszystkie materiały i dokumenty przygotowywane i wydawane w ramach szkolenia winny być oznaczone zgodnie z: Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Warszawa, 4 luty 2009 r. Powyższe wytyczne oraz wzory logotypów dostępne są na stronie: http://www.wup.lodz.pl/. 4) Zajęcia z zakresów tematycznych określonych w punkcie 2.2 SIWZ powinny odbywać się pięć razy w tygodniu w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w tym zamawiający wymaga aby we wtorki zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00). Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć zawierający: wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych oraz listę obecności i przekazać zamawiającemu kopię dziennika zajęć w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia. 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą prowadzenia szkoleń, w tym: prowadzenie list obecności, rejestrowanie i niezwłoczne zgłaszanie zamawiającemu w danym dniu a najpóźniej w następnym dniu o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Prowadzenie listy obecności na zajęciach polega na tym, że każdy uczestnik szkolenia potwierdza obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem. Wykonawca winien dostarczyć jej kopię do siedziby zamawiającego raz na dwa tygodnie oraz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. 6) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca powiadamia zamawiającego o dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestników szkolenia. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji. Wykonawca winien dostarczyć kopię protokołu rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji zamawiającemu w terminie 3 dni po egzaminie. 8) Zajęcia winny być prowadzone przez co najmniej 1 osobę z wykształceniem wyższym kierunkowym lub ukończonymi studiami podyplomowym. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności zajęć, wykładowców, nr sali wynikających z harmonogramu zajęć. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości przebiegu szkolenia. 11) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić i pokryć koszty badań profilaktycznych i specjalistycznych wymaganych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Oryginał zaświadczenia wykonawca zobowiązany jest przekazać beneficjentowi ostatecznemu projektu Wsparcie, natomiast kopię zaświadczenia wykonawca powinien dostarczyć zamawiającemu w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia. 12) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na czas trwania szkolenia osoby wskazane przez zamawiającego (osoby biorące udział w szkoleniu) od następstw nieszczęśliwych wypadków. 13) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzeniu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni po zakończeniu szkolenia dostarczyć do siedziby zamawiającego ankietę ewaluacyjną - której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 14) W przypadku braku wskazań do uczestniczenia w przedmiotowym szkoleniu dla beneficjenta ostatecznego wynikającego w przeprowadzonych badań lekarskich wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za wykonane badania lekarskie. W przypadku określonym powyżej zamawiający wskaże kolejną osobę na miejsce osoby, u której stwierdzono przeciwwskazania. 15) W przypadku wskazania przez zamawiającego kolejnego beneficjenta ostatecznego na miejsce beneficjenta z przeciwwskazaniami do w/w szkolenia, wykonawca pokryje koszt jego badań lekarskich. 16) Przez zakończenie szkolenia rozumie się przeprowadzenie 200 godzin (1 godzina = 60 min) szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie. 17) Szkolenie winno być prowadzone wyłącznie dla beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie i wyłącznie z ich udziałem. 18) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy informacji i plakatów dotyczących realizacji szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19) Koszt szkolenia powinien zawierać: należność przysługującą jednostce szkoleniowej, wynajęcie sali, wynagrodzenie wykładowców, serwis kawowy, gorący posiłek, materiały bezpośrednie i pośrednie, badania lekarskie, ubezpieczenie, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu, koszt egzaminu itp. 20) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić beneficjentom ostatecznym serwis kawowy i gorący posiłek na czas trwania zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić beneficjentom ostatecznym przerwy na w/w serwis kawowy oraz gorący posiłek. Przy dostawie serwisu kawowego i gorących posiłków do miejsca realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest przestrzegać podstawowe normy sanitarne oraz BHP. Pod pojęciem serwisu kawowego w czasie 1 dniowego spotkania należy rozumieć: 1) Minimum 1 ekspres do parzenia kawy, kawa mielona do zasypania ekspresu na minimum 2 kubki kawy dla każdego uczestnika warsztatów, naczynia jednorazowego użytku - kubki nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 4 sztuki na osobę, śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednarazowego użytku muszą posiadać atest PZH; 2) Minimum 1 czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l., herbata w saszetkach jednorazowych pakowanych oddzielnie w kopertach w czterech różnych smakach (herbata czarna, herbata czarna owocowa) - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, naczynia jednorazowego użytku - kubki - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 4 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednarazowego użytku muszą posiadać atest PZH; 3) Mieszanka ciastek: kruche, maślane, biszkoptowe z galaretką nie mniej niż 15 sztuk na osobę dziennie. 4) Woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych - nie mniej niż 1 litr wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie. 5) Serwis kawowy winien być wydawany minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych, do wyczerpania potrzeb beneficjentów ostatecznych. Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Pod pojęciem gorącego posiłku należy rozumieć obiad składający się z drugiego dania: 150g porcja mięsa (waga po przetworzeniu), 150 - 200g gotowanej kaszy, ryżu, makaronu, klusek lub ziemniaków oraz 150g surówki. Dopuszcza się raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i zastąpieniem go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj.: ryba - 150g lub jaja - 4 szt. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania posiłków z zawartością sera białego 150g, jogurtu naturalnego (150 ml.), jogurtu owocowego (150 ml.) lub śmietany (150 ml.). Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Posiłki muszą być wydawane jako produkty o temperaturze 60?C - 80?C - zgodnie z normami żywieniowymi. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych. Wykonawca winien przedstawić jako załącznik do oferty jadłospis posiłków wraz z gramaturą na wszystkie dni zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych, różnego rodzaju dań obiadowych na cały okres trwania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest realizować przedłożony jadłospis. Przedstawiony przez Wykonawcę jadłospis stanowić będzie integralną część oferty. Kolejność poszczególnych pozycji jadłospisów określa i realizuje samodzielnie Wykonawca. Gorący posiłek będzie wydawany w dni robocze w trakcie trwania zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://mopstomaszow.nbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach