Przetargi.pl
Sporządzenie opracowania ustalającego udziały w nieruchomości zabudowanej oraz w gruncie

Starostwo Powiatowe w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8220532 , fax. 043 8227861
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu
  pl. Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8220532, fax. 043 8227861
  REGON: 73093491500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie opracowania ustalającego udziały w nieruchomości zabudowanej oraz w gruncie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania ustalającego udziały w nieruchomości zabudowanej oraz w gruncie wszystkich jednostek znajdujących się w budynku położonym w Sieradzu, obręb 17 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 123/8, 123/15, 148/4, 155/6, 156/1 i 174/25.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach