Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPO Sp. z o.o. wykonujących prace fizyczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 160 209 , fax. 426 160 751
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2
  91-842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 160 209, fax. 426 160 751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPO Sp. z o.o. wykonujących prace fizyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1.1. przygotowania zestawów obiadowych w ilości: w okresie od 1 listopada do 29 lutego: 265 posiłków na każdy dzień roboczy (składających się z dania obiadowego - głównego); a w okresie od 1 września do 31 października: 95 posiłków na każdy dzień roboczy (składających się z dania obiadowego - głównego); 1.2. dowozu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: do siedziby przy ul. Tokarzewskiego 2 oraz na ul. Zamiejską 1. W okresie 1 września - 31 października: 95 posiłków na każdy dzień roboczy na ul. Zamiejską 1. W okresie 1 listopada - 29 lutego: na ul. Zamiejską 1: 235 posiłków na każdy dzień roboczy, a na ul. Tokarzewskiego 2: 30 posiłków na każdy dzień roboczy; Dowóz posiłków 2 razy w tygodniu: we wtorki i w piątki. 1.3. dowozu zestawów obiadowych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w godzinach: ul. Zamiejska 1 – między 7:30 a 8:30; ul. Tokarzewskiego 2 – między 8:00 a 9:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). b) Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. d) Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach