Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Skomlin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-346 Skomlin, Trojanowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8864477, , fax. 043 8864477 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skomlin
  Trojanowskiego 1
  98-346 Skomlin, woj. łódzkie
  tel. 043 8864477, , fax. 043 8864477 w. 13
  REGON: 73093473700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skomlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie z terenu Gminy Skomlin w okresie 2.09 .2019 – 26.06.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w zakresie dowozu dzieci z miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków) do: szkoły i przedszkola w Skomlinie i ze szkoły i przedszkola do miejsca zamieszkania zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. Kurs poranny Skomlin – Maręże – Brzeziny – Skomlin godz.7.20 ilość dowożonych osób – 20 Skomlin – Klasak Duży – Brzozówka – Skomlin godz. 7.40 ilość dowożonych osób – 10 Skomlin – Klasak Mały – Chmielniki – Skomlin godz.8.00 ilość dowożonych osób – 5 Skomlin – Zbęk – Skomlin godz. 7.20 ilość dowożonych osób - 11 Skomlin – Wróblew – Smugi -Skomlin godz. 7.35 – ilość dowożonych osób – 57 Skomlin – Toplin – Bojanów – Skomlin godz. 8.20 ilość dowożonych osób – 37 Skomlin – Wichernik – Walenczyzna - Skomlin godz. 8.35 ilość dowożonych osób – 47 Kurs popołudniowy Skomlin – Maręże – Brzeziny – Skomlin (poniedziałek, piątek godz. 13.30 wtorek-czwartek godz.14.25) Skomlin – Chmielniki – Klasak Mały –Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek – czwartek – godz. 15.15) Skomlin – Klasak Duży – Brzozówka – Skomlin (poniedziałek , piątek – godz. 14.25, wtorek- czwartek godz. 15.15) Skomlin – Zbęk – Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 13.30, wtorek-czwartek – godz. 14.25) Skomlin – Wróblew – Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 13.45, wtorek-czwartek – godz. 14.25). Skomlin – Wichernik – Walenczyzna - Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek – czwartek – godz. 15.15) Skomlin – Toplin – Bojanów – Skomlin (poniedziałek, piątek - godz. 14.25, wtorek – czwartek – godz. 15.15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w okresie ich trwania poprzez punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów każdego dnia roboczego za wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych dwoma sprawnymi technicznie autobusami. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne. Liczba miejsc siedzących w autobusie winna być dostosowana do liczby dzieci objętych dowozem na danej trasie Dowożenie dzieci odbywa się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Rozliczenie następować będzie na podstawie wystawionej faktury. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w terminie 2.09.2019 do 26.06.2020 Przewidywana ilość dni nauki w roku szkolnym 2019/2020 – 188 Szacunkowy dzienny przebieg = 148 km Szacunkowa ilość km do przejechania w okresie objętym zamówieniem 148 km x 188 dni = 27.824km Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do lat 18 oznacza się z przodu i z tył pojazdu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży (art. 57 ustawy o ruchu drogowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek przedstawiając aktualną koncesję, licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U z 2017r,poz. 2200)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach