Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11440 Reszel, ul. Słowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 551 296, , fax. 089 7551296 w. 28
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  ul. Słowackiego 3
  11440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 551 296, , fax. 089 7551296 w. 28
  REGON: 51065480100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzpo.reszel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków. Szacunkowa ilość zamawianych posiłków to 29000 osobodni, w okresie 24 miesięcy z dostawą 3 raz dziennie, z podziałem na diety: Lekkostrawna 65% Cukrzycowa 30% Przecierana/płynna 5% Szczegółowa ilość posiłków oraz rozdział na poszczególne diety, bądź wystąpienie innej, zależna będzie od ilości i specyfiki pacjentów przebywających w zakładzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894220-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach