Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ULICY PODGÓRNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPIEC- I ETAP

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59, , fax. 564 747 952
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, , fax. 564 747 952
  REGON: 53281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.biuleyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ULICY PODGÓRNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPIEC- I ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Biskupiec- I etap” W ramach zadania planuje się wykonanie Przebudowa ul. Podgórnej w Biskupcu – I etap Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Biskupiec w powiecie nowomiejskim w woj. warmińsko-mazurskim. Teren zabudowy wiejskiej, mieszkaniowej – jednorodzinnej. Ulice spełniają parametry klasy „D”. Celem inwestycji jest zmiana nawierzchni jezdni ulic. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo oraz uporządkuje ruch pojazdów mechanicznych i poprawi estetykę. Ruch na ulicy - dwukierunkowy. Trasa ulicy w planie jak i w przekroju podłużnym została dopasowana do istniejącego układu ulicy oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dostosowano do istniejącego stanu granic pasa drogowego. Cały odcinek przebudowy ulic zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej nawierzchni z drobnymi korektami. Uwaga: ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBEJMUJE WYKONANIE CAŁEJ INWESTYCJI JEDNAK ZAMAWIAJĄCY PODJĄŁ DECYZJĘ O ETAPOWANIU ROBÓT. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE ODCINKI UJĘTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: - odcinek A-B - szer. 5,00 m; dł. 121,5 m - odcinek E-F - szer. 5,00 m - 8,00 m; dł. 104,00 m Zamawiający informuję, iż dokonał zgłoszenia dodatkowego odcinka długości 39 m na odcinku E-F –przedmiar robót nie zawiera tej ilości , należy dodatkowo wycenić POZOSTAŁA CZĘŚC INWESTYCJI BĘDZIE WYKONYWANA W KOLEJNYCH ETAPACH. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZĄ SYTUACJĄ ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE RÓWNIEŻ, IŻ W RAMACH NINIJESZEGO ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO NIE BĘDĄ WYKONYWANE CHODNIKI WZDŁUŻ JEZDNI JEDYNIE SAMA JEZDNIA. ZAŁĄCZONY PRZEMDIAR ROBÓT ZAWIERA RÓWNIEŻ NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW – nie należy wyceniać Zamawiający informuje iż załączona dokumentacja techniczna obejmuje również wykonanie odwodnienia – nie należy wyceniać – odwodnienie zostało już wykonane. klasa ulicy D kategoria ruchu KR2 grupa nośności G3 inwestycja obejmuje wykonanie jezdni i zjazdów o konstrukcji jak poniżej: jezdnia: kostka betonowa 8 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 4 cm podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 24 cm warstwa odsączająca; piasek 20 cm odcinek A-B: Nawierzchnię drogi zaprojektowano z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym szerokości 5,00 m i długości 121,50 m. Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy 2%. W km 0+000 - 0+112 po lewej stronie inwestycji należy ustawić 4 słupy oświetleniowe, - NIE MA ICH W PRZEMDIARZE ROBÓT - NALEŻY WYCENIĆ Jednocześnie Zamawiający informuje ,iż zastrzega sobie ustawienie mniejszej niż zaprojektowana ilości lamp W km 0+050 zastosowano próg zwalniający listwowy typ 2. Przebudowywana nawierzchnia ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym 15*30 cm i krawężnikiem najazdowym 15*22 cm na ławie betonowej z oporem C12/15. . Odcinek A-B w km 0+000 łączy się z drogą gminną - ul. Sztynwałdzką. Wjazd/wyjazd na drogę gminną należy wyokrąglić łukami R=5. odcinek E-F: Nawierzchnię drogi zaprojektowano z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym szerokości zmiennej 5,00 - 8,00 m i długości 104,00 m. Wg wytycznych "Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Biskupiec w miejscowości Biskupiec przy ulicy Sztynwałdzkiej z przeznaczeniem pod funkcję mieszkalną". Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny z przechyłką 2% na prawą stronę opracowania wg założonego kilometrażu. Na całym odcinku należy ustawić 4 lampy oświetleniowe po prawej stronie. – PRZEDMIAR ROBÓT NIE ZAWIERA USTAWIENIA LAMP - NALEŻY WYCENIĆ Jednocześnie zamawiający informuje ,iż zastrzega sobie ustawienie mniejszej niż zaprojektowana ilości lamp Zaprojektowano kanalizację deszczową w osi jedni oraz wpusty krawężnikowe obsadzone pojedynczo i podwójnie po obu stronach jezdni. Przebudowywana nawierzchnia ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym 15*30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15. Odcinek E-F w km 0+104 łączy się z odcinkiem A-B. Wjazd/wyjazd na odcinek A-B należy wyokrąglić łukami R=3. Zjazdy Przed przystąpieniem do realizacji należy ustalić dokładną lokalizację zjazdów z właścicielami działek. Do każdej posesji przynależy jeden zjazd. W razie wystąpienia dodatkowego zjazdu na działkę należy obniżyć krawężnik na tym odcinku. Na etapie projektowania z powodu braku ogrodzeń poszczególnych posesji, projektant orientacyjnie ustalił lokalizację zjazdów i ich szerokość, którą należy zweryfikować. Założona szerokość zjazdów 5,00 m. W razie potrzeby należy dokonać regulacji zjazdów kruszywem łamanym stabil. mech. (śr. na jeden zjazd 0,50 m3). Dane techniczne: - kategoria ruchu - KR 1 - szerokość zjazdów - 5,00 m - długość zjazdów do granicy działki - nawierzchnia z kostki betonowej 100 % kolor gr. 8 cm Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm w całości w kolorze. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic posesji. Zaprojektowano obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym 8*30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem natomiast od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15*22 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, SST , siwz wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / 3. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania , o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w SST stanowiących załącznik do siwz. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach