Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6854716 , fax. 44 6854701
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 44 6854716, fax. 44 6854701
  REGON: 00031334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa przygotowania i dostarczania całodobowych posiłków dla pacjentów Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem : Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków 1) z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych, wartości kalorycznej (minimum 2000 kcal), zawartości składników odżywczych (białko minimum 70g /dzień) określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w opracowaniu Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach Warszawa 2011 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego , które są dla Wykonawcy wiążące 2) Rozdzielenie racji pokarmowych na poszczególne posiłki : a) śniadanie - 30 %, b) obiad - 50 %, c) kolacja - 20 % Uwaga: Do obiadu należy podać kompot, kisiel płynny itp. natomiast do pozostałych posiłków należy podać do popicia herbatę , ponadto do śniadania należy podać kawę z mlekiem wraz z cukrem lub zupą mleczną / zamiennie z kawę z zupą mleczną/. 3) Żywienie chorych oparte jest na niżej wymienionych dietach: 1. Dieta podstawowa 2. Dieta łatwo strawna 3. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu 4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego 5. Dieta papkowata 6. Dieta płynna wzmocniona 7. Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa 8. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa 9. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 10. Dieta kleikowa 11. Dieta bezglutenowa 12. Dieta bezmleczna 13. Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę Uwaga: Pacjenci na diecie cukrzycowej oraz dzieci muszą otrzymać 6 posiłków dziennie, tj. trzy posiłki podstawowe plus drugie śniadanie i podwieczorek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ww. diet w każdym czasie, powiadamiając Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca uznaje, że modyfikacje te są wiążące. 5) Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z zakupionych przez siebie i na swój koszt produktów. 6) Wykonawca będzie podawał dekadowy jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. 7) Przygotowanie posiłków kuchni mlecznej leży w gestii Wykonawcy. Dostarczanie posiłków 1) Dostarczanie posiłków przez Wykonawcę do drzwi poszczególnych oddziałów Szpitala Powiatowego w Radomsku, ul. Jagiellońska 36. 2) Dostarczanie posiłków przez Wykonawcę będzie realizowane każdego dnia do drzwi oddziału w następujących godzinach: a) śniadanie - od godziny 7:30 do godziny 8:00, b) II śniadanie - od godziny 7:30 do godziny 8:00, c) obiad - od godziny 12:30 do godziny 13:00, d) podwieczorek - od godziny 12:30 do godziny 13:00, e) kolacja - od godziny 12:30 do godziny 13:00, f) posiłek nocny dla diety cukrzycowej - od godziny 12:30do godziny 13:00, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w harmonogramu dostarczania posiłków, a nowy harmonogram dostarczania posiłków jest wiążący dla Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia przekazania mu harmonogramu. Zmiana harmonogramu dostarczania posiłków dotyczyć będzie godzin dystrybucji, a nie ich częstotliwości. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się w systemie ciągłym obejmującym wszystkie dni tygodnia do: a) siedziby Zamawiającego - Radomsko, ul. Jagiellońska 36, 4) Maksymalna ilość całodziennych posiłków wynosi 7 800 miesięcznie, tj.: a) do siedziby Zamawiającego, ul. Jagiellońskiej 36 - 7 800 miesięcznie, w tym 50 posiłków w opakowaniach jednorazowych dla pacjentów z czynną gruźlicą, c) II śniadanie - 1 200, d) podwieczorek - 1 200, 5) Transport posiłków powinien odbywać się w sprawnych termosach i innych pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę,( nie dopuszcza się stosowania środków zastępczych typu folia zamiast pokryw) a dla pacjentów z czynną gruźlicą w opakowaniach jednorazowych - 50 posiłków na miesiąc oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. Podane w/w punkcie 6 adresy mogą ulec zmianie poprzez pisemne zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem w trakcie obowiązywania umowy, co nie będzie stanowić zmiany umowy. 6) Lokalizacja Oddziałów Szpitala w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 : a) Parter - Oddział Dziecięcy, Otolaryngologiczny, b) I piętro - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno - Położniczy, Neonatologiczny, c) II piętro - Oddziały Reumatologiczny, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, d) III piętro - Oddziały Kardiologiczny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Neurologiczny Internistyczny, e) IV piętro - Oddział Internistyczny, f) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny - oddzielny budynek przy ul. Jagiellońskiej 36 g) Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy- oddzielny budynek przy ul. Jagiellońskiej 36 h.) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej- oddzielny budynek przy ul. Jagiellońskiej 36.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadany certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie żywienia szpitalnego/ zbiorowego ISO 9001
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.biz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach