Przetargi.pl
Przeglądu oraz konserwacji bram, ramp, śluz, motoreduktorów, szlabanów oraz mycia nawierzchni drogi startowej , naprawa uszkodzeń sztucznych nawierzchni samolotowych

Jednostka Wojskowa 1158 ogłasza przetarg

  • Adres: 98-100 Łask, ul. 9 Maja 95
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
  • Data zamieszczenia: 2016-06-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1158
    ul. 9 Maja 95 95
    98-100 Łask, woj. łódzkie
    tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
    REGON: 73009757200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32blot.wp.mil.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przeglądu oraz konserwacji bram, ramp, śluz, motoreduktorów, szlabanów oraz mycia nawierzchni drogi startowej , naprawa uszkodzeń sztucznych nawierzchni samolotowych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu oraz konserwacji bram, ramp, śluz, motoreduktorów, szlabanów oraz mycia nawierzchni drogi startowej , naprawa uszkodzeń sztucznych nawierzchni samolotowych. 2.Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 4 części (patrz pkt 18). 3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1. Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji (dotyczy części I i II) - zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie mycia nawierzchni drogi startowej oraz naprawy uszkodzeń sztucznych nawierzchni samolotowych (dotyczy części III i IV) - zawiera załącznik nr 11 do SIWZ. 3.3. Ilość i typ urządzeń podlegających konserwacji (dotyczy części I i II) - zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Terminy przeglądów i konserwacji (dotyczy części I i II) - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 690,00 PLN dla całości zamówienia lub: 1.1. część I - 250,00 PLN; 1.2. część II - 140,00 PLN; 8.1.3. część III - 1 300,00 PLN; 8.1.4. część IV - 1 000,00 PLN; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w uPzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: Wadium, nr sprawy 34PN2016, Nr NIP podać nr NIP Wykonawcy. 8.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 15.06.2016 r. do godz. 1100 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone w pieniądzu z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.32blot.wp.mil.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach