Przetargi.pl
Obsługa techniczna obiektu szpitalnego mieszczącego się w Tuszynie, ul. Szpitalna 5

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-520 Łódź, ul. Okólna 181
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412 , fax. 042 6590412
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  ul. Okólna 181 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, fax. 042 6590412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa techniczna obiektu szpitalnego mieszczącego się w Tuszynie, ul. Szpitalna 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna obiektu szpitalnego mieszczącego się w Tuszynie, ul. Szpitalna 5. 3.2. Do obowiązków wykonawcy należy całoroczna, bieżąca konserwacja i naprawa w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania: pawilonów szpitalnych, oczyszczalni ścieków, kotłowni centralnej, agregatorni, stacji trafo, studni głębinowych 3a i 4 oraz pozostałych obiektów, a w szczególności: - instalacji elektrycznej; - instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej; - instalacji deszczowej i kanalizacji burzowej; - instalacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych; - instalacji gazów medycznych, próżni, wentylacji oraz wytwornicy pary; - wykonywanie prac remontowych; - transportu wewnętrznego -wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumpluc.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach