Przetargi.pl
Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostarczenie do MRiRW i ARiMR oraz dystrybucja zagraniczna i krajowa kwartalnika Polish Food

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5950050; 5950001 , fax. 022 8602903; 6361677,3185411
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Jana Pawła II 70 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5950050; 5950001, fax. 022 8602903; 6361677,3185411
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostarczenie do MRiRW i ARiMR oraz dystrybucja zagraniczna i krajowa kwartalnika Polish Food
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostarczenie czterech edycji czasopisma Polish Food. Każda edycja w nakładzie 10 000 egzemplarzy. 2. Dostarczenie każdej edycji czasopisma do odbiorców krajowych w następujących ilościach: 2.1. po 100 egz. czasopisma do siedziby Centrali ARiMR (Warszawa, ul. Poleczki 33), 2.2. po 5687 egz. czasopisma do siedziby MRiRW (Warszawa, ul. Wspólna 30). 3. Dystrybucja 4213 egz. każdej edycji czasopisma Polish Food do 375 odbiorców zagranicznych oraz do 251 odbiorców krajowych. 4. Przygotowanie do druku, druk i oprawa wydawnictw Polish Food obejmuje w szczególności: łamanie, skanowanie materiału ilustracyjnego, retusz zdjęć, ujednolicenie graficzne tabel, wykresów, map, montaż elektroniczny materiału ilustracyjnego w przełamany materiał tekstowy, wprowadzenie poprawek korektorskich naniesionych przez Zamawiającego, proof cyfrowy z certyfikacją do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, naświetlenie klisz dla drukarni, druk, prace introligatorskie i wykończeniowe, zapisanie ostatecznej wersji czasopisma w wersji internetowej na płycie CD w formacie PDF oraz dostarczenie płyty CD Zamawiającemu wraz z doręczeniem wydrukowanej edycji wydawnictwa. Z chwilą doręczenia Zamawiającemu płyty CD, na Zamawiającego przechodzi własność płyty. 5. Materiały stanowią własność Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę ani udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 6. Kwartalnik ma własny numer ISSN. W każdym numerze czasopisma będzie podany w stopce redakcyjnej jego nakład. 7. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącej Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl pod nr DZP-2610-47/2013
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach