Przetargi.pl
Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą małego analizatora biochemicznego dla potrzeb SZPZLO Warszawa Mokotów

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8569745 , fax. 022 5417270
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
  ul. Madalińskiego 13 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8569745, fax. 022 5417270
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą małego analizatora biochemicznego dla potrzeb SZPZLO Warszawa Mokotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą małego analizatora biochemicznego dla potrzeb SZPZLO Warszawa Mokotów 1. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz w zał. Nr 6 do SIWZ. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące. 4. Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 5. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis i konserwacje aparatu wraz z częściami zużywalnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach